نیازمندیهای نوجوان سبزواری

Setare Shargh - - یادداشت - موسیالرضا وثوق

نوجوان سبزواری به دنبال چه چیزی است و خود را در جامعه چگونه میبیند؟ )منظور طیف سنی 12 تا 19 سال است.( مشکلات و موانع پیشرفت او چیست و راهحل آنها در دست کدام نهاد است؟ پای صحبت نوجوانان شهرمان که مینشینیم، بسیاری از آنها، از مشکلات و کمبودهای اجتماعی رنج میبرند. اگرچه خوشبختانه موفقیتهای چشمگیر این قشر از همشهریان نیز قابلانکار نیست؛ اما اکنون قصد دارم بهعنوان یک عضو جامعه نوجوانان سبزوار که سخن و پیام همنسلانش را شنیده و درک کرده، در رابطه با مشکلات و کمبودهای این قشر سخن بگویم. بیشک نوجوانان قشری هستند که جزء سرمایههای اصلی هر جامعهای محسوب میشوند؛ ازاینجهت که تازه وارد جامعه شده و نهایتاً، جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند و در واقع، آینده در دست آنهاست؛ بنابراین میبایست مسائل مربوط به آنان در نهادهای مدیریتی و تصمیم گیر، در صدر امور قرار گیرد. مهمترین نیاز جامعه نوجوان، امنیت و سلامت روانی است که موجب نشاط و آرامش و در نتیجه، جامعهای سالم و ایمن میشود؛ متأسفانه کمبود نشاط و فضای نشاطآور، از جمله مشکلاتی است که نوجوانان را به سمت آسیبهای اجتماعی سوق میدهد؛ بسیاری از جوانان شهر ما بهدرستی نمیدانند که چگونه باید در بهترین سالهای زندگی خود، از لذتهای زندگی بهرهمند شوند و یا سلامت خود را در برابر آسیبهای اجتماعی حفظ کنند؛ فضای تفریحی برای نوجوانان آنطور که باید وجود ندارد و همچنین شرایط آگاهیرسانی و فرهنگسازی در باب آسیبهای اجتماعی برای آنها فراهم نیست؛ در نتیجه این کمبودهاست که متأسفانه بخش قابلتوجهی از نوجوانان روانه فضاهای ناسالم شده، خود را با خیابانگردی و رفاقتهای ناسالم مشغول میکنند؛ و یا بهتنهایی و انزوا پناه میبرند یا خود را با فضای مجازی سرگرم میکنند و یا درنهایت، درگیر مصرف مواد مخدر و روانگردانها میشوند. البته شایانذکر است که نبود امکانات هرگز مجوز این رفتارهای نابهنجار را صادر نمیکند و درهرصورت، تخطی از اصول اخلاقی و سلامت، بزرگترین آسیبها را به خود انسان وارد مینماید؛ اما باید پذیرفت که این آینده، شایسته نوجوانان سبزوار نیست. نوجوان سبزواری نه از نظر فرهنگی و نه از نظر هوشی، چیزی کم از دیگر همتایانش ندارد و به همان اندازه میتواند در آینده جامعه تأثیرگذار مثبتی باشد که نوجوانان دیگر جوامع؛ به شرطی که او را باور کنند، به خواستهها و نیازهایش توجه شود، فضا برای زندگی بانشاط برایش فراهم گردد. نوجوانان نیاز به فراهم شدن فضای پرنشاط دارند، نیاز دارند که اوقات فراغت خود را در تفریحات سالم صرف کند. ایجاد مکانهای تفریحی برای نوجوانان، از جمله اقداماتی است که میتواند جامعه نوجوان را از بسیاری آسیبهای اجتماعی نجات داده و مسیر نشاط و آرامش روانی را برای آنها هموار گرداند؛ متأسفانه آنچه امروز تحت عنوان مکانهای تفریحی و پارکها، به محل اجتماع نوجوانان و جوانان تبدیل شده، نهتنها جاذبه چندانی برای این قشر ندارد، بلکه این قابلیت را نیز داراست که آنها را بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دهد. بایستی مکانهای تفریحی بهخودیخود دارای قابلیتهایی باشند که حقیقتاً نوجوانان را به خود جذب نموده تا جایی برای فضای سرگرمیهای کاذب و مخرب در آنها باقی نماند. همچنین برگزاری مراسمهای فرهنگی-هنری، نمونه بسیار خوبی است برای یک فعالیت سازنده که میتواند تأثیر نیکویی در نوجوانان بگذارد؛ از هنر هنرمندانمان بهره ببریم. با اینگونه برنامههاست که نهتنها میتوان شادی و نشاط را به دل و ذهن نوجوانان راه داد، بلکه سطح فرهنگی شهرمان نیز ارتقا خواهد یافت. جا دارد افزایش سطح علمی و فرهنگی نوجوانان نیز بهطورجدی تری دنبال شود؛ شمار بسیاری از همشهریان نوجوان ما افکار و ایدههای خلاقانه بسیار سازنده و جالبی دارند که اگر به آنها میدان داده شود و نهادهایی تمرکز خود را به استعدادیابی آنها اختصاص دهند، مطمئناً میتوان شاهد افتخارآفرینیهای بزرگی به نام سبزوار بود. اگر نوجوانان را بتوانیم به کتابخوانی یا مسائل و فعالیتهای فرهنگی علاقهمند بکنیم، گام بزرگی در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سطح فرهنگی شهرمان برداشته شده است. مسلماً در چنین شرایطی است که میتوان سلامت و امنیت روانی جوانان را فراهم کرد و آنها را از فضای دغدغه، اضطراب و ابهام نجات داد و در چنین فضایی است که استعدادها شکوفا شده و ما میتوانیم به پیشرفت و سربلندی نام سبزوار و سبزواری، مفتخر باشیم. ازاینجهت امید است که اعضای محترم شورای شهر و نهادهای فرهنگی دولتی و غیردولتی، با دقت بیشتری به مسائل مربوط به نوجوانان پرداخته و گامهای جدیتری برای بهبود شرایط اجتماعی آنان بردارند و همچنین تصمیمات سازندهای برای فراهم آوردن فضای سالم و پرنشاط برای نوجوانان و جوانان اتخاذ کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.