زیباییشناسی و نقش ارزشی آن در کنش و رفتار کودکان

Setare Shargh - - یادداشت - هادی انصاری

شاید اولین جرقههای این علاقه )علاقهمندی به کار با کودکان، معلمی و مطالعه( به زمانی برمیگردد که به دنبال مطالعه کتابی با مضمون خدا در باور و ذهن کودکان برایم علاقه ایجاد شده بود که در فرصتهایی که گفتگوی با کودکان و خردسالان پیش میآمد، به گفتوشنود با آنها مینشستم و سؤالاتی مانند خدا چگونه است؟ آیا خدا را تا حالا دیدهای؟ خدا چه شکلی هست؟ و... از تجربههای ناب و برخاسته از فطرت پاک و معصومانهشان بهره میبردم. در همان دوران دریکی از روزهای گرم تابستان که گرمای هوا نیز کودکان را بیشازپیش تشنه و ملتهب میکرد، کودکی کودکستانی را مناسب طرح سؤال خود دیده در برابرش نشستم و پس ایجاد فضایی دوستانه و صمیمی که سادگی کودکانه بر آن سایه انداخته بود پرسیدم که: اسمت چیه؟ و او پسازآنکه بیتکلف و با تبسمی بر لب نامش را گفت پرسیدم: خوب من یه سؤال دارم میتونی به من بگی که خدا چگونه است؟ ...و کودک درحالیکه قطرات ریز آب نشسته بر دور لبانش را با آستینش پاک میکرد و نگاهش را به آبخوری محوطه مدرسه دوخته بود پس از درنگی کوتاه با تأنی و آرامشی خاص گفت: خدا ا ا امثل ل ل آبخوری ست ...هر وقت تشنهام میشود... میرم و از آن آب میخورم ... این جواب ساده و درعینحال تأملبرانگیز مرا برخودم آوار کرد که پس چرا من او را گم کردهام و به دنبال او سرگردان و حیرانم؟ از جمله موضوعات یا به همان سبک و سیاق مؤلف محترم کتاب برنامهریزی چندبعدی، مضامین انتخابشده در بعد میانرشتهای و مهارتهای لازم و ضروری که کودکان خردسال نیازمند آشنایی و کسب آن هستند تا بتوانند در تمامی مراحل زندگی آن را بهعنوان یک مهارت به کاربرند مهارت زیباییشناسی و درک مفاهیم زیباییشناسی است. درک مفاهیم زیباییشناسی برای کودک در کجا و چگونه صورت میپذیرد؟ کدام موضوع آموزش رسمی و غیررسمی به آن توجه داشته و دارد؟ آیا فقط در کلاس درس و محدود به درس هنر؟ و اگر بخواهیم رنگ و لعاب دینی هم به آن اضافه کنیم در محتوای کتاب معارف دینی...؟ بهطورقطع به غیر از اینها کودکان یک قطعه موسیقی زنده را در یاد و خاطر خود داشته و یا شنیدهاند تجربه لحظات نابی که یک کودک با جوجه تازه متولدشدهای تجربه میکند نوازش نسیم خنکی که بر چهره خود حس میکند و...همه نمونههایی از تجربیات بیواسطه زیباییشناسی کودکان هستند. چهره کودکی که رنگینکمان شکلگرفته از کف صابون و تابش نور خورشید او را به وجد میآورد واقعاً دیدنی است. آنچه اهمیت دارد توجه مربیان به پرورش این حس و برجسته نمودن آن در تمام جلوهها و موقعیتهای زندگی برای کودک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.