پرداخت 20 میلیارد ریال تسهیلات آبیاری به کشاورزان خوشاب

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیر جهاد کشاورزی خوشاب گفت: از ابتدای امسال تاکنون 20 میلیارد ریال تسهیلات آبیاری تحتفشار و کمفشار به کشاورزان این شهرستان پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه پارسال چهار برابر شده است. ابراهیم رودسرابی اظهار کرد: بهمنظور افزایش بهرهوری و بهینهسازی مصرف آب، اجرای طرحهای آبیاری بدون محدودیت اعتبار و بهصورت بلاعوض پرداخت میشود. وی اظهار کرد: کمکهای بلاعوض به طرحهای آبیاری تحتفشار به ازای هر هکتار 70 میلیون ریال و در طرحهای کمفشار برای هر هکتار 32 میلیون ریال پرداخت میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.