سیاهپوشان

به بهانه سیاهپوش شدن شهر سبزوار در ایام شهادت امام صادق )ع(؛ گفتگویی خواندنی با مسئول سیاهپوش شهر سبزوار در مناسبتهای مذهبی

Setare Shargh - - گزارش - ابوالفضل افضلی

سالیانی است که در مناسبتهای مذهبی و ایام شهادت اهلبیت )ع( شاهد سیاهپوش شدن شهر سبزوار به شکل زیبا و قابلتحسینی هستیم. پارچه نوشتههای بزرگی که با عبارتهای مذهبی سطح شهر را میپوشاند و در عرض خیابانهای اصلی، شهر را به رنگ ماتم در عزای ائمه درمیآورد. در این روزگار که جای کارهای فرهنگی خالی است و هر از چند گاهی جز همین حرکتهای هیئتی کار خاصی دیده نمیشود، این نوع حرکتها به خوبی در یادها میماند. سیاهپوشی شهر در این ایام به همت جوانان مذهبی شهر در مجموعه هیئت مکتبالحسن علیهالسلام صورت میگیرد، جوانانی که با عشق خود به ائمه و اهلبیت )ع( پای کار آمدهاند و از هیچ کاری برای هرچه بهتر برگزار کردن ایام سوگواری و اعیاد مذهبی کم نمیگذارند. اما اکنون به بهانه سیاهپوش شدن شهر در ایام شهادت امام جعفر صادق )ع( و فعالیتهای بسیار زیبای این هیئت، مصاحبهای را با «محمدرضا حیدری» از مسئولان هیئت مکتبالحسن )ع( انجام دادهایم که ماحصل آن در اختیار مخاطبین قرار میگیرد.

*فعالیتهای هیئت از چه زمانی آغاز شد؟

هیئت مکتبالحسن )علیهالسلام( در سال 1375 تأسیس و در سال 1378 به ثبت رسمی رسید که از زمان آغاز فعالیت هیئت تاکنون شاهد جذب گرایش عموم مردم علیالخصوص قشر نوجوان و جوان، سالم در زیر بیرق کریم اهلبیت حضرت امام حسن مجتبی علیهالسلامبودهایم.

*هدف هیئت و حوزه فعالیت هیئت در چه زمینههایی است؟

هیئت با هدف جذب و تربیت نیروی جوان مؤمن و انقلابی در کنار برگزاری کلیه مراسمات مذهبی، برنامههای فرهنگی و ورزشی تدارک دیده است که ازجمله آن میتوان به جلسات پرسش پاسخ توسط کارشناسان مذهبی و خانواده؛ جلسات هفتگی قرائت زیارت عاشورا، تشکیل تیمهای ورزشی با نام مبارک کریم اهلبیت علیهالسلام و شرکت در مسابقات با هدف ترویج نام و مرام اهلبیت علیهمالسلام و نیز تبیین و ترویج روحیه ورزشکاری که بنا به سفارش مقام معظم رهبری که انتظار خود از جوانان را تحصیل تهذیب و ورزش معرفی نمودند، اشاره کرد. از مهمترین فعالیتهای هیئت، تحت پوشش قرار دادن بیش از صد خانواده مستضعف و تهیه جهیزیه برای دختران کمبضاعت است که پس از مرحله شناسایی توسط معتمدین شهرستان این کار صورت میگیرد.

*ایده سیاهپوش کردن شهر از کجا آمد و کار چطور شروع شد؟

با توجه به اینکه از گذشته تا کنون حضور علما و بزرگان شیعه در سبزوار رنگ دیگری به اعتقادات مردم سبزوار داده است؛ از ابتدای فعالیت هیئت برگزاری مراسمات به یک نحو خاص دغدغه اصلی خادمین هیئت بود. در سالهای اول تصمیم بر این شد تا در تمام مراسمات اهلبیت علیهالسلام با برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهر و پذیرایی از همشهریان محترم، آنان را از مناسبت مذهبی مطلع سازیم. در فاطمیه دوم سال 94 بود که خانواده یکی از همشهریان با بیاطلاعی نسبت به ایام عزای حضرت فاطمه سلامالله علیها اقدام به برگزاری مراسم عروسی کرده بود؛ ازآنجا تصمیم بر این شد تا مراسم اهلبیت علیهالسلام در وسعت بیشتری در شهر برگزار شود.

*چرا این روش را انتخاب کردید؟

این نوع سیاهپوش شهر نوعی کار فرهنگی است؛ بهعنوانمثال در ایام فاطمیه احادیث فضائل حضرت زهرا سلامالله علیها را در پارچههای ده متری در سطح شهر نصب میکنیم تا علاوه بر مطلع سازی همشهریان از آن مناسبت مذهبی، مردم با فضائل آن حضرت آشنایی بیشتری پیدا کنند

*هزینههای برگزاری مراسم و سیاهپوش از کجا تأمین میشود؟

در سالهای اول تصمیم بر این شد تا در تمام مراسمات اهلبیت علیهالسلام با برپایی ایستگاه صلواتی در سطح شهر و پذیرایی از همشهریان محترم، آنان را از مناسبت مذهبی مطلع سازیم.

در فاطمیه دوم سال ۹۴ بود که خانواده یکی از همشهریان با بیاطلاعی نسبت به ایام عزای حضرت فاطمه سلامالله علیها اقدام به برگزاری مراسم عروسی کرده بود؛ ازآنجا تصمیم بر این شد تا مراسم اهلبیت علیهالسلام در وسعت بیشتری در شهر برگزار شود.

هیئت حدود 300 عضو دارد که هر کدام از خادمین هیئت، ماهیانه مبلغی را برای برگزاری مراسمات اهلبیت علیهالسلام به هیئت کمک میکنند. روزه استیجاری هم روش دیگری است برای تأمین مخارج هیئت؛ بهطوریکه با قبول روزه گرفتن پول عایدی را نذر مراسم اهلبیت )ع( میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.