جناب دکتر جواد حدادنیا

ریاست محترم دانشگاه حکیم سبزواری

Setare Shargh - - گذر -

ارتقا درجه شما را به مقام استادی ‪) Professor(‬و درج نام شما بهعنوان اولین رییس در تاریخ دانشگاههای سبزوار، با درجه استاد تمامی تبریک عرض مینماییم. همچنین به این وسیله ارتقا اعضای هیئتعلمی دانشگاه حکیم سبزواری، آقایان

دکتر مهدی بقایری

دکتر حسین شاره

دکتر محمد با عقیده

دکتر غلامعباس فلاح

دکتر حسین میرزایی نیا

دکتر شهاب عباس زاده

دکتر محمد رضا معین فرد

دکتر آذین حسینی زاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.