رشتههای کارشناسی نا پیوسته )رشته های بدون آزمون(

Setare Shargh - - راه زندگی -

1.علمیکاربردیمعماری 2.علمیکاربردیحسابداری

3. مهندسی تکنولوژی نرمافزار - کامپیوتر 4.مهندسیتکنولوژیالکترونیک

5. مهندسی تکنولوژی برق- قدرت

6. مهندسی برق- شبکههای انتقال و توزیع

7. مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی

8. مهندسی تولیدات گیاهی

9. مهندسی تولیدات گیاهی- زراعت

10. مهندسی تولیدات گیاهی- باغبانی

11. زبان و ادبیات فارسی

12. آموزشوپرورش ابتدایی

13. علمیکاربردی بهداشت مواد غذایی با منشأ دامی

14. علوم آزمایشگاه دامپزشکی

15. مهندسی تولیدات دامی

16. علمیکاربردی پرورش طیور

17. حسابداری

18. مهندسی تکنولوژی کنترل- ساخت و تولید

19. علوم تجربی

20. مهندسی شهرسازی

21. مهندسی اجرایی عمران

22. مهندسی مکانیک خودرو

23. مهندسی ساخت و تولید ماشینابزار

24. حقوق اسناد و قراردادهای تجاری

25. آموزش دینی و عربی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.