رشتههای زیرمجموعهی علوم پزشکی

)رشتههای با آزمون مختص داوطلبان و شرکت کننده در آزمون سراسری(

Setare Shargh - - راه زندگی -

1. کارشناسی پیوستهی پرستاری )زن-مرد(

2. کارشناسی پیوستهی مهندسی بهداشت حرفهای )زن-مرد(

3. کارشناسی پیوستهی مهندسی بهداشت محیط)زن-مرد(

4. کارشناسی پیوستهی علوم و صنایع غذایی، گرایش کنترل کیفی و بهداشتی )زن-مرد(

5. کاردانی ناپیوستهی بهداشت خانواده )زن(

6. کاردانی ناپیوستهی بهداشت مبارزه با بیماریهای واگیر )مرد(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.