مهمترین مأموریت: شفافیت

Setare Shargh - - صفحه اول - مهدی مقصودی

انتخابات شورای پنجم و حضور چهرههای تازهنفس و جوان در شورا این امیدواری را در بین فعالین اجتماعی، علیالخصوص اهالی رسانه به وجود آورد که با شورایی متفاوت، مدرن و پاسخگو مواجه خواهند شد؛ ولی متأسفانه گذر زمان باعث شد که این امید تبدیل به یاس گردد. عدم اطلاعرسانی از جلسات منتخبین در آغاز راه و بیخبری مطلق از مواضع منتخبین در چند ماه اخیر و در نهایت اعلام برگزاری جلسات انتخاب شهردار بهصورت غیرعلنی، دلایلی است بر این مدعا و نشاندهنده این موضوع که تفکرات سنتی رایج در شورا، در این دوره نیز بر جو شورا قالب شده است. اعلام برگزاری غیرعلنی جلسات انتخاب شهردار، موجی از انتقاد را در بین رسانههای سطح شهر به راه انداخته است. امیدوارم این جو سنگین رسانهای، باعث تجدیدنظر شورا در این تصمیم گردد. در زیر به دلایل اهمیت برگزاری جلسات انتخاب شهردار بهصورت علنی اشاره میکنیم: الف( انتخاب شهردار اولین و نیز مهمترین آزمون شورای پنجم است. نحوه گذراندن این آزمون در درجه اول و خروجی شورا در درجه دوم، ترسیمکننده چهره شورا در افکار عمومی و نیز مسیری است که شورا قرار است طی 4 سال آینده طی نماید. چنانچه این سنگ بنا صحیح گذاشته شود، میتوان امیدوار بود که مسیر شورا بهدرستی ترسیم گردد. ب( چهار نفر؛ از نه نفر اعضای شورای پنجم در مراکز آموزش عالی مشغول به کار هستند و این امر خود باعث میگردد تا سطح انتظارات از شورای پنجم بیشتر گردد؛ انتظار میرود که این افراد با رفتارهای منطقی، تصمیمهای صحیح و نیز انتخابهای شایسته، نهتنها در شورا نقش فعالتری ایفا کنند بلکه تلاش نمایند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.