پرداخت 9 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات خودکفایی به مددجویان خوشاب

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( خوشاب گفت: 9 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات خودکفایی طی سال گذشته به 93 مددجوی تحت پوشش این نهاد پرداخت شد. ابراهیم خطیب در گفتوگو با خبرنگار ما افزود: این تسهیلات با هدف توانمندسازی و اشتغالزایی خانوادههای زیرپوشش در بخشهای مختلف کشاورزی، دامپروری، طیور، خدمات و حملونقل پرداخت شد. وی اظهار کرد: همچنین در این مدت مقاومسازی و بهسازی 47 واحد مسکونی مددجویان زیرپوشش با هزینه 2 میلیارد و 500 میلیون ریال و 80 مورد تعمیرات حمام و سرویس بهداشتی مددجویان با هزینه یک میلیارد ریال با کمک تسهیلات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام شد. خطیب گفت: همچنین در این مدت 83 فقره کمک جهیزیه با هزینه یک میلیارد و 660 میلیون ریال به زوجهای جوان این شهرستان پرداخت شد. وی ادامه داد: پارسال در فصل سرما 500 دستگاه چراغ والور نفتی با هزینه 460 میلیون ریال به مددجویان روستایی این شهرستان که از نعمت گاز طبیعی برخوردار نیستند بهصورت رایگان تحویل داده شد. وی افزود: امسال 15 میلیارد ریال از منابع اعتباری این نهاد برای اشتغال مددجویان در این شهرستان اختصاص یافته است که نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش دارد. مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( خوشاب گفت: با همکاری این نهاد با آستان قدس رضوی مجتمع دامپروری برای مددجویان در دره یام در حال راهاندازی است. وی با اشاره به 147 یتیم، 18 بیمار صعبالعلاج بین مددجویان کمیته امداد خوشاب افزود: ماهیانه 100 میلیون ریال درآمد از صندوق صدقات جمعآوری میشود و چهار تن گوشت در سال گذشته بین خانوادههای مددجو توزیع شد. وی گفت: هماکنون 2 هزار و 200 خانوار با جمعیت سه هزار و 782 نفر زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( خوشاب هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.