سخنگوی منتخبین شورای شهر پنجم: پنج گزینه نهایی تصدی شهرداری سبزوار تعیین شدند.

Setare Shargh - - احوالشهر -

سخنگوی منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار گفت: پس از بررسیها از میان 20 گزینه پنج گزینه نهایی تصدی شهرداری سبزوار مشخص شد. زهرا بخشی در جمع خبرنگاران افزود جهت تعیین شهردار آینده سبزوار از 14 تیر تاکنون 9 جلسه هماندیشی و همفکری با حضور منتخبان شورای پنجم برگزار شد. وی ادامه داد: هر یک از 9 منتخب شورای پنجم شهر سبزوار به سه گزینه رأی داد که از 27 رأی پنج نامزدی که بیشترین رأی را داشتند برای انتخاب شهردار تعیین شدند. بخشی گفت: بر اساس رأیگیری از پنج نامزد نهایی برای ارائه و طرح دعوت میشود تا برنامههای یکساله، چهارساله و برنامه کاری و عملیاتی خود برای اداره شهر سبزوار به شورا ارائه دهند. سخنگوی منتخبین شورای شهر پنجم سبزوار افزود: در انتخاب گزینهها برای نامزدی شهرداری 34 معیار در قالب شاخصهای فردی، بومی بودن، مدرک تحصیلی مرتبط، قدرت مدیریتی و سابقه اجرایی در نظر گرفته شد. زهرا بخشی یکشنبهشب در جمع خبرنگاران افزود: جواد برادران بنا، محمود پسندیده، بهرام سیاوش پور، سید علی کوشکی و مسیح الله معصومی پنج نامزد نهایی شهرداری سبزوار میباشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.