برقراری عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان اولویت دولت دوازدهم باشد

Setare Shargh - - احوالشهر -

امامجمعه سبزوار گفت: برقراری عدالت اجتماعی، حفظ مبانی و اصول انقلاب، حمایت از محرومان، اجرای اقتصاد مقاومتی، اشتغال و استکبارستیزی موردتوجه بیشتر دولت دوازدهم قرار بگیرد. حجتالاسلام غلامرضا مقیسه افزود: بهبود وضعیت اقتصادی کشور با تکیه بر توان داخلی و توجه به استعداد و سرمایههای درونی حاصل میشود. وی با گرامیداشت بازگشت آزادگان در 26 مرداد سال 1369 به میهن اسلامی گفت: ایمان به خدا، پیروی از مکتب ائمه و یاد امام )ره( از عوامل استقامت و پایداری آزادگان، در دوران سخت اسارت بود و خاطرات آزادگان بهعنوان اسوههای صبر و استقامت جمعآوری و مکتوب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.