یک کارخانه تولید آسفالت در سبزوار پلمپ شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت: یک کارخانه تولید آسفالت در محور سبزوار به جوین به علت آلودگی هوا و تهدید علیه بهداشت عمومی پلمپ شد. حمید صادقی اظهار کرد: این کارخانه با هماهنگی دادستانی و توسط اداره حفاظت محیطزیست سبزوار به علت بیتوجهی مسئول آن به اخطارهایی مبنی بر رفع آلودگی و رعایت الزامات زیستمحیطی پلمپ شد. رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت: کارخانه تولید آسفالت تا رفع کامل آلودگی و رعایت الزامات زیستمحیطی پلمپ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.