هر کس گفت مقصودی مخالف دولت است، غلط کرده!

یک نشست خبری و کلی حرف! اینقدر حرف زیاد بود که ندانستم از کجا شروع کنم! اولازهمه از این شروع کنم که نماینده مردم سبزوار بزرگ در مجلس، در جمع خبرنگاران و پیش از شروع سؤالات چه گفت؟

Setare Shargh - - صفحه اول - علی ششتمدی

کمتر از 50 درصد نمایندهها با آقای روحانی همراه بودند اصل قضیه و تکلیف دست باندهای قدرت است هر باند در فکر این است که نیروی خودشان بماند و نیروی رقیب حذف شود عامل عقبماندگی سبزوار نخبگان سیاسی و فکری هستند زد و بندهای سیاسی، دروغگوییها، تهمت زدنها، پروندهسازیها، به سخره گرفتن احساسات جوانها و ... باعث میشود سبزوار عقب بماند پزشکیان بهعنوان یک نماینده اصلاحطلب واقعی، میگوید مگر من عقلم را دادهام دست لیست امید؟ نامهها را دو امضایی و سه امضایی کنیم و من آخر از همه امضا کنم! همه میگویند پیشنهاد خوبی است اما به نتیجه نرسید بحث ما این بود که از سبزوار یک نفر وزیر باشد! بحث کارخانه خودروسازی که این روزها مطرح شده، هیچ ربطی به دولت ندارد. بعضیها وسط لحاف خوابیدهاند که گرما و سرما هم از این طرف و آن طرف به آنها نرسد

کمتر از 50 درصد نمایندهها با آقای روحانی همراه بودند اصل قضیه و تکلیف دست باندهای قدرت است هر باند در فکر این است که نیروی خودشان بماند و نیروی رقیب حذف شود عامل عقبماندگی سبزوار نخبگان سیاسی و فکری هستند زد و بندهای سیاسی، دروغگوییها، تهمت زدنها، پروندهسازیها، به سخره گرفتن احساسات جوانها و ... باعث میشود سبزوار عقب بماند پزشکیان بهعنوان یک نماینده اصلاحطلب واقعی، میگوید مگر من عقلم را دادهام دست لیست امید؟ نامهها را دو امضایی و سه امضایی کنیم و من آخر از همه امضا کنم! همه میگویند پیشنهاد خوبی است اما به نتیجه نرسید بحث ما این بود که از سبزوار یک نفر وزیر باشد! بحث کارخانه خودروسازی که این روزها مطرح شده، هیچ ربطی به دولت ندارد. بعضیها وسط لحاف خوابیدهاند که گرما و سرما هم از این طرف و آن طرف به آنها نرسد حسین مقصودی، در ابتدا گفت: من سه موضوع را امروز مطرح میکنم. یکی جریانات سیاسی مربوط به منطقه خاورمیانه و جهان، دوم جریانهای سیاسی که در سطح کشور اتفاق میافتد و سوم بعضی جریانهای مربوط به سبزوار که هیچ تناسبی با آنچه در سطح کشور و جهان اتفاق میافتد ندارد و یک جریان جدا و بیراهه است. وی افزود: در سطح جهان، بعد از حضور ترامپ و با توجه به دیدگاه شاه عربستان و اتفاقات دیگر منطقه، نگاهها نسبت به ایران بسیار منفیتر از قبل شده. میخواهند ایران را با فشار نظامی و تهدید مالی، در تنگنا قرار دهند. شما دقت کنید از عید به بعد، وقایعی مانند شهادت 17 هموطن در مجلس، ترورها، افزایش عملیاتِ معدومسازی گروهکها و ... اگر احساس میکنیم اوضاع فرق کرده به این معنی نیست که از نظر اطلاعاتی ضعیف شدهایم. نه! فرقش این است که ترامپ و کسانی که حامی داعش هستند به این گروهها اعلام کردهاند که ما فقط به شرط انجام عملیات تروریستی در ایران حمایت مالی میکنیم! نکته بعد اینکه آمریکا دنبال مسئله خاصی است. اینکه گاهی به رفتن هموطنان به حج انتقاد میشود که چرا با وجود آنکه امنیت تأمین نیست به حج میرویم؟ یا در مورد رفتن مدافعان حرم به سوریه انتقاد میکنند، باید توجه کنند که ما جزء دهکده جهانی هستیم. آمریکا بهعنوان کشوری که میخواهد آقایی و سروری سیاسی داشته باشد باید بر ایران مسلط شود. آمریکا و اسرائیل با شرایط جدیدی که شاه عربستان دنبال کرده، سعی میکند این شعار آمریکاستیزی و استکبارستیزی را در ایران محو کند. مرگ بر آمریکا را از بین ببرد و به جای آن عربستانستیزی و مرگ بر عربستان را به راه بیندازد. نماینده مردم سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: اینها زمینه ایجاد جنگ داخلی در جهان اسلام و درگیری میان شیعه و سنی است. اتفاقی که در یمن، سوریه، بحرین، عراق و 15 کشور اسلامی در خاورمیانه میبینیم، کشورهایی که یا در حال جنگ هستند یا آبستن یک جرقه و درگیری. وی ادامه داد: اما نکته دوم اوضاعی که در سطح کشور اتفاق میافتد: انتخابات ریاست جمهوری تمام شده. بعضی از نمایندههای مجلس در انتخابات با آقای روحانی همراه بودند، بعضیها هم با آقای رئیسی و بعضیها هم با آقای قالیباف. بخواهیم درصد اعلام کنیم کمتر از 50 درصد نمایندهها با آقای روحانی همراه بودند؛ اما اکنون انتخابات تمام شده و دیگر این حرفها نیست. خوشبختانه فضای حاکم بر مجلس در مورد رأی اعتماد به کابینه معرفیشده، اصلاً سیاسی نیست. عده معدودی تندروی دارند که نظرشان تأثیری هم ندارد! انتخابات تمام و رقابت تمام شده. در یک فضای دوستی و تعامل و رفاقتی، با توجه به اوضاع جهان میخواهیم بنشینیم با هم کار کنیم. مجلس در رأی اعتماد دادن، نگاه سیاسی ندارد. دید من این است که جز دو یا سه نفر، بقیه رأی بیاورند. آن چند نفر هم بستگی دارد که در این مدت چه تحرکی انجام دهند. مقصودی همچنین گفت: فراکسیون امید تا امروز با ربیعی و رحمانیفضلی و جهرمی مخالف بوده. در فراکسیون ولایت هم اتحادی مبنی بر رأی ندادن به شخص خاصی وجود ندارد. وضعیت وزیر آموزشوپرورش و شریعتمداری در هر دو فراکسیون متزلزل است. ما هم موافق 15 نفر از افراد معرفیشده هستیم، دو یا سه نفر را همفعلاًمخالفیم. مقصودی اذعان داشت: اصل واقعیت، باندهای قدرتی است که متأسفانه در همه دولتهای دیگر هم وجود داشته. در دولت قبل دیدیم که در دوره دوم، گروه مشایی ظهور کرد و گروه هاشمیثمره ظهور کرد و این گروه مقابل هم قرار گرفتند و دو باند قوی در دولت ایجاد شد. در این مواقع هر باند در فکر این است که نیروی خودشان بماند و نیروی رقیب حذف شود. ما میبینیم حتی شاگرد اول دولت حذف میشود! افتخار دولت در چه بود؟ کاهش تورم. همه شعار میدادند طیبنیا ضد تورم است. در رأی اعتمادی که از مجلس گرفت نفر اول بود. ولی چرا حذف شد؟ چرا خبرنگارها نمیپرسند که چرا؟ عاملش فقط این دو باند قوی است که در دولت ظهور کردهاند؛ مانند دولتهای قبل. علت مخالفت من هم مسائل سیاسی نیست. من با یکی دو نفر مخالفم به خاطر داستان دو تابعیتیها است. من مخالف هستم با اینکه کسی در کابینه دولت باشد که گرینکارت اقامت در آمریکا داشته باشد. یکی دیگر از وزرای پیشنهادی هم دختر و دامادش در جریان فساد هشتهزار میلیاردی فرهنگیان عامل بودهاند. علت مخالفت من اینها است. حسین مقصودی در ادامه افزود: اما بحث سوم، مسائل سیاسی در سطح شهرستان. داستانی که هست، همان ماجرای حرفی است که همیشه گفتهام و اینبار هم میگویم: عامل عقبماندگی سبزوار نخبگان سیاسی و فکری هستند. نخبگان فکری همان دانشمندان و دانشگاهیان ما و نخبگان سیاسی همان مسئولان و نمایندگان مردم و فعالان حوزه سیاسیهستند. وی گفت: باور کنید من قبلاً فقط به این مسئله فکر میکردم اما الآن به یقین رسیدهام. اینها عامل عقبماندگی هستند. ما وقتی به وضع سبزوار و منطقه نگاه میکنیم با قبل مقایسه میکنیم، با قبل از انقلاب، با اوایل انقلاب یا هر زمان دیگری، میبینیم که پیشرفتی در کار نیست. زد و بندهای سیاسی، دروغگوییها، تهمت زدنها، پروندهسازیها، به سخره گرفتن احساسات جوانها و ... باعث میشود سبزوار عقب بماند. من شهرهای دیگر را نگاه میکنم، مثلاً تبریز، پزشکیان بهعنوان یک نماینده اصلاحطلب واقعی، با هم صحبت میکردیم. میآید از من به دلیل سابقه معلمی در مورد وزیر آموزشوپرورش نظر میگیرد. میپرسم لیست امید میخواهد چه کار کند؟ میگوید مگر من عقلم را دادهام دست لیست امید؟ به لیست امید چه کار دارم؟ این نمایندهها در مورد منافع شهر تبریز با هم همگام میشوند. در رأی دادنهایشان همگام میشوند. یا نمایندگان اصفهان. همیشه 5 یا 6 نفری باهم هستند و نامهها و درخواستها مشترک امضا میشود. همین نیشابور، خانم چنارانی و آقای گرمابی، همیشه امضاها را دونفره انجام میدهند. یکی لیست امید و دیگری لیست پایداری. مقصودی اظهار داشت: بنده چندین بار به آقای برادران و آقای سبحانی گفتم؛ با وجود آنکه رأی اول سبزوار را دارم، اما نامهها را دو امضایی و سه امضایی کنیم و من آخر از همه امضا کنم! همه میگویند پیشنهاد خوبی است اما به نتیجه نرسید! ببینید! فکر نکنید حسین مقصودی در لابی ضعیفتر است! فکر نکنید به کسی نیاز دارد یا ... این درخواست به خاطر ایجاد احساس همدلی میان مردم و مسئولان است! نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: همه شاهد بودید که ما حتی بهعنوان وزیر پیشنهادی مطرح شدیم. آقای سبحانی شاهد است که اسم سید جواد حسینی را بهعنوان گزینه وزارت، اولین بار خود من دادم. اینجا جایی است که لازم است نخبگان سیاسی لابی کنند. آقای حسینی داشت به مرحله نهایی هم میرسید، دوشنبه هفته قبل آمد دفتر آقای جهانگیری، ایشان هم تأیید کرد هم دیگر رئیسجمهور ایشان را نطلبید. تیم آقای جهانگیری ایشان را قبول کرده بودند، از آقای سبحانی خواستم شما برو با آقای واعظی صحبت کن تیم آنها هم تأیید کند. در جواب من متلک انداخت که بالاخره یا تو یا سید جواد یکی وزیر میشود. بحث ما این بود که از سبزوار یک نفر وزیر باشد! بهانه گرفتند تندرو است! آقای بطحایی از تیم دیگری شد گزینه. ما هم از تیم اصولگرایان معتدل معرفی شدیم. دو سه بار استخاره کردیم خوب نیامد. ولی خودم رفتم آنجا و برای برنامه، آقای حسینی را ارائه کردیم. وی در پایان صحبتها گفت: بنده حسین مقصودی، از روستای سررود وابستگی به هیچ جریانی ندارم و نخواهم داشت. نه در لیست پایداری هستم و نه لیست امید. من همان اصولگرای اصلاحطلب به تعبیر مقام معظم رهبری هستم. همان تعبیری که ایشان در جمع دانشجویان دانشگاه کرمان مطرح کردند. اینکه مبانی و اصول را قبول داشته باشیم و دنبال اصلاحاتهمباشیم!بعضیهامیگویندمقصودیپرچمداراستیضاحها است! بله! من عامل استیضاح فانی بودم به خاطر 8 هزار میلیارد فساد! نه به خاطر اینکه رئیس آموزشوپرورش سبزوار و ششتمد و خوشاب و جای دیگری را عوض نکرد! من عامل استیضاح وزیر اقتصاد بودم به خاطر پرونده میزان! اگر ما استیضاح نمیکردیم این مشکل حل نمیشد! وی اضافه کرد: بحث استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را مطرح کردم به خاطر سرمازدگی باغهای روداب و خوشاب و دیگر جاهای منطقه! ولی مقصودی از وزیر ارشاد و ورزش و از آخوندی دفاع کرده! الآن هم از 16 وزیر دفاع میکند! اما یک عدهای هستند جهانبینیشان تا نوک دماغشان است! حسین مقصودی با تأکید بر صحبتهای گذشته اعلام کرد: اصلاً من یک حرفی میگویم و تمام: هر کس گفت مقصودی مخالف دولت است، غلط کرده! وی در ادامه گفت: تا وقتی دولت با مردم است من هم با دولت هستم! من وکیل مردم هستم نه منتصب دولت! مردم به من رأی دادند و هر جا حق مردم از بین رفت، من سؤالکننده هستم! مقصودی افزود: در مورد سبزوار یک نکته دیگر را هم بگویم. بحث کارخانه خودروسازی که این روزها مطرح شده، هیچ ربطی به دولت ندارد. ایرانخودرو و سایپا که نیست مربوط به دولت باشد. انشاا... که به نتیجه میرسد و متعلق به مجموعه سپاه هم هست. مجموعه بهمنساز که خودرو هم تولید نمیکنند. همین مزدا 3 را قطعاتش میآید سبزوار، اینجا مونتاژ میکنند. همین مباحث برای ما چالش سیاسی درست کرده! در بحث نیروگاه هم از همکاری فرماندار و آقای سبحانی تشکر میکنیم که به زودی هم به نتیجه میرسد! وی در پایان گفت: من در مورد سبزوار بگویم، یک عده هستند به خاطر منافع شخصیشان و میزشان، در همه جریانات سیاسی از اول انقلاب، رئیس بودهاند و هستند! و در واقع وسط لحاف خوابیدهاند که گرما و سرما هم از این طرف و آن طرف به آنها نرسد! اینها عامل عقبماندگی هستند! اعتقادشان این است که میز خودمان باشد، هر اتفاقی میخواهد بگذار بیفتد! امروز یک عده جوان هستند، مثلاً همین جوانهای خبرنگار ما، اینها ده سال دیگر با خود میگویند اینها ماهی 700 تومان یا 500 تومان دادند، این بازیها را به سر ما آوردند، الآن دیگر ما را رها کردند! باز یک عده دیگر جایگزین همین جوانها میشوند! مشکل ما این است که با احساسات جوانهایمان دارند بازی میکنند! آنها را وارد خبرها و رسانهها میکنند و ...

اصل واقعیت، باندهای قدرتی است که متأسفانه در همه دولتهای دیگر هم وجود داشته. در دولت قبل دیدیم که در دوره دوم، گروه مشایی ظهور کرد و گروه هاشمیثمره ظهور کرد و این گروه مقابل هم قرار گرفتند و دو باند قوی در دولت ایجاد شد. در این مواقع هر باند در فکر این است که نیروی خودشان بماند و نیروی رقیب حذف شود.

پزشکیان بهعنوان یک نماینده اصلاحطلب واقعی، با هم صحبت میکردیم. میآید از من به دلیل سابقه معلمی در مورد وزیر آموزشوپرورش نظر میگیرد. میپرسم لیست امید میخواهد چه کار کند؟ میگوید مگر من عقلم را دادهام دست لیست امید؟ به لیست امید چه کار دارم؟

نکته پایانی: در تهیه این گزارش، تلاش شد بهصورت کاملاً بیطرفانه و بدون هیچگونه قضاوتی، تنها منعکسکننده گفتههای آقای مقصودی باشیم؛ قضاوت نهایی با خوانندگانمحترم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.