درباره شوراها

Setare Shargh - - صفحه اول - علی ترشیزی

فعالیت منتخبان شورای اسلامی در حالی اول شهریورماه 96 آغاز خواهد شد که بررسی نکاتی چند در این رابطه خالی از لطف نیست. در اینجا نگاهی به موضوع شوراهای اسلامی روستاها و نقش آنان خواهیم انداخت. در ایران از سال 59 شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخاب مستقیم مردم شناخته میشوند. طبق «اصل صد قانون اساسی» برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی از طریق همکاری مردم، اداره امور روستاها با نظارت شوراهای روستا صورت میگیرد که اعضای آن را مردم انتخاب میکنند. پس باید دانست که وظایف کلی شوراهای روستا سیاستگذاری و تصمیمگیری در مورد امور روستا در چهارچوب قانون است. نکته جالبتوجه در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی روستاها در شهرستان سبزوار، انتخاب مردم از بین جوانان روستایی بود. بهطوریکه در برخی روستاها میانگین سنی شورا از 50 تا60 سال به 25 تا 35 سال رسیده است و این موضوع نشاندهنده چند نکته است. 1 - اینکه وظایف شوراها در روستا دیگر محدود به رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت بین آنان نیست و شوراها ازاینپس بایستی تصمیمات مهمی در جهت رفع کمبودها، نارساییها و نیازهای روستای محل سکونت خود داشته باشند؛ و نیز بایستی نقشی پررنگ در نظارت و پیگیری طرحها و پروژههای کشاورزی و عمرانی و البته توجه به مسائل فرهنگی که نیاز روز جوامع بشری است، داشته باشند و همه اینها نیازمند تخصص کافی در این امور است. 2 - اعتماد به قشر جوان و پرانرژی روستایی که خود یک سنتشکنی مثبت به شمار میآید و البته نشاندهنده پیشرفت مناسب فرهنگی در جوامع روستایی است. 3 - و حضور جوانان روستایی در میدان که به نظر میرسد به این خودباوری رسیدهاند که میتوانند در تصمیمگیریها مؤثر باشند. با توجه به نکات ذکرشده و با توجه به اینکه دهیاران روستاها نیز عمدتاً از قشر جوان و تحصیلکرده هستند باید امیدوار بود که تعامل بیشتری در آینده بین این دو انجام گیرد و این تعامل در نهایت منجر به پیشبرد و پیشرفت امور روستاها گردد. روستاهایی که هنوز اثرات محرومیت و عدم توسعه بر چهره آنان کاملاً نمایان است. در پایان جای بسی امیدواری است که پنجمین دوره شوراهای روستاها نقطه آغاز تفکراتی نو همراه با تصمیماتی منطقی در جهت پیشرفت روستاهای شهرستان سبزوار باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.