ادامه از صفحه 1

Setare Shargh - - یادداشت - https://telegram.me/Maqsodi58

که سنتهای غلط شورا را اصلاح نمایند. ولی متأسفانه اینگونه برداشت میشود که خود مقهور جو غلط و اشتباه شورا شدهاند. ج( علنی بودن جلسات باعث میشود که افکار عمومی و انتخابکنندگان و رأیدهندگان مشاهده نمایند که منتخبین آنها در شورا به برنامهها رأی میدهند و یا تحت تأثیر قدرتها و لابیهای پشت پرده، به افراد و اشخاص رأی میدهند. د( علنی بودن جلسات باعث میگردد تا رسانهها در جریان سخنان و برنامههای نامزدها قرار گیرند و بدین ترتیب بتوانند با انعکاس گفتهها و برنامههای نامزدها، در آینده نیز پیگیر مطالبات و نیز صحبتها و قولهای شهردار منتخب باشند. نکته آخر اینکه: باعت شرمساری است در این زمانه، هنوز به دنبال طرح موضوع «علنی» و «غیرعلنی» بودن جلسات باشیم. علیایحال منتخبین گرامی، همانطور که در ایام انتخابات، مردم محرم بودند و صحبتهای زیبایی به زبان جاری میشد و مطمئناً اگر از شما سؤال میکردند قول شفافیت و علنی بودن جلسات را میدادید؛ اکنون نیز وقت عمل است؛ مردم را غریبه ندانید و شورا را از مردم و برای مردم بدانید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.