هشدار در مورد مؤسسات غیرمجاز آموزشی در زمینه مراقبتهای درمانی

Setare Shargh - - گزارش -

دکتر هومن کامرانیان معاون درمان دانشگاه اظهار داشت: طی نامه مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب سنتی ایرانی و اسلامی وزارت بهداشت در سالهای اخیر مراکز متعددی در سطح کشور اقدام به برگزاری دورههای آموزشی طب سنتی و صدور گواهینامه نمودهاند که این امر چالشهای جدی را برای نظام سلامت به دنبال داشته است.

وی افزود: متأسفانه برخی مراکز و مؤسسات غیرمجاز پا را فراتر گذاشته و اقدام به معادلیابی آموزشی طب سنتی مینمایند و گواهینامههای در مقاطع مختلف صادر مینمایند؛ که هیچگونه مجوز فعالیت از دفتر طب سنتی وزارت بهداشت کسب نمودهاند.

دکتر کامرانیان تصریح کرد: متقاضیان ثبتنام برای آموزش و کسب گواهینامه در حوزههای طب سنتی و مراقبتهای درمانی، قبل از هرگونه ثبتنام و پرداخت هزینه، از اداره نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه )واقع در خیابان اسدآبادی ساختمان مرکزی طبقه سوم، اداره نظارت( در زمینه اعتبار موسسه مربوطه و مورد تائید بودن مدارک صادره اطلاع کسب نمایند. لیست مؤسسات غیرمجاز آموزشی در زمینه مراقبتهای درمانی

1. انجمن گیاهان دارویی ایران- شعبه اصفهان

2. مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ )وابسته به جهاد دانشگاهی(

3. معاونت ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی

4. معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

5. مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس

6. جهاد دانشگاهی واحد مازندران

7. انجمن علمی پرستاری ایران- شعبه اهواز

8. موسسه آموزش پزشکی و پیشرو دانش آریستا

9. موسسه پیشگامان طب سنتی ایرانیان

10. موسسه بینالمللی ایرانیان آریا

11. سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور

12. انجمن تحقیقات حجامت ایران به مدیریت آقای حسین خیراندیش

13. شعب استانی انجمن تحقیقات حجامت ایران

14. کلاسهای آموزشی دکتر حسین روازاده با عنوان موسسه احیای جامع ایرانیان بهصورت حضوری و غیرحضوری )مجازی(

15. موسسه نصر

16. شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران

17. پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان البرز

18. مرکز نجوم و علوم نوین عبدالعظیم حسنی

19. موسسه پیک شفا اصفهان

20. آموزشکده فنی و حرفهای سبز ایران استان فارس وابسته به سازمان فنی و حرفهای

21. مجتمع طب سنتی شهدای رهپویان وصال استان فارس

22. شرکت شفای کردستان )سنندج(

23. دانشگاه ارمنستان

24. آموزشگاه سلامت سبز

25. مرکز علوم و فنون و مکمل و علوم مرتبط دانشگاه تهران

26. موسسه زلال نور تربتحیدریه .27 موسسه طب سنتی ایرانیان ماد )دانشگاه آزاد خوراسگان(

28. جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

29. انجمن تحقیقات طب سنتی ایران

30. کانون فرهنگی هنری دانشگاه تهران

31. مدرسه علمیه اسلامشناسی حضرت زهرا )س(

32. کانون امام رضا )ع( دانشگاه فردوسی مشهد

33. موسسه جامع پژوهشی طب سنتی سلامت

34. دانشگاه بینالمللی امام خمینی )ره( قزوین

35. کانون فرهنگی هنری حیات طیبه مشهد

36. انجمن بینالمللی علوم، فناوری و ورزش

37. بنیاد اندیشههای امام جعفر صادق )ع(

38. موسسه آموزشی-پژوهشی پردیس ایرانیان

39. پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون آتیه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.