از آرمان گرایی تا واقعیت

Setare Shargh - - صفحه اول -

فرهنگ، به مجموعه ای از باورها، ارزشها و آرمانها گفته میشود که در هر جامعه متفاوت است. جامعهشناسان، فرهنگ را مطابق معیارهایی، به دستههای گوناگون تقسیم میکنند و یکی از این دسته بندیها، بر اساس واقعی بودن یا آرمانی بودن فرهنگ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.