شورای شهر سبزوار؛ نهادی مردمی که از نداشتن مرکز مطالعات استراتژیک رنج میبرد

Setare Shargh - - صفحه اول -

به بهانه شروع به کار شورای جدید و انتخاب شهردار، نامزدهای شهرداری و ارائه برنامههای آنها سؤالی را در ذهن پیش میآورد «آیا نامزدهای شهرداری میبایست برنامه اقدام و اجرایی، جهت توسعه شهر را به شورا ارائه دهد و شورا نظر آنها را بپسندد؟ یا شورا میبایست نهاد مطالعاتی )مرکز مطالعات استراتژیک شورای شهر( داشته باشد؟ و در راستای چشمانداز 20 ساله )طرح توسعه راهبردی شهر( برنامههای بلندمدت و کوتاهمدت را ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.