خودکفایی 96 خانوار کمیته امداد سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( سبزوار گفت: در پنجماهه نخست امسال با پرداخت 14 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی،96 خانوار کمیته امداد خودکفا شدند. محمد داورزنی با اشاره به اینکه هدف این نهاد توانمندسازی مددجویان است، تصریح کرد: امسال 36 میلیارد ریال اعتبارات امدادی و 106 میلیارد ریال اعتبارات تسهیلات بانکی به این نهاد اختصاص یافته که 800 فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد میشود. وی افزود: پارسال از محل اعتبارات امدادی و بانکی 84 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به 650 خانوار در این شهرستان پرداخت شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.