آزمایشهای قبل از ازدواج

Setare Shargh - - شهروند - زینب سادات علویزاده کارشناس مامایی

جلسات خواستگاری و مراحل آشنایی را به خوبی پشت سر گذاشتهاید و حال برای تعیین زمان عقد به دفترخانهای مراجعه میکنید. در دفترخانه به شما نامهای داده میشود که در آن آزمایشگاههای مخصوصی ذکر شده است و با مراجعه به این آزمایشگاهها، آزمایشهای لازم قبل از ازدواج برای شما انجام میشود. این آزمایشها شامل چه مواردی است؟ -یک نمونه خون -آزمایش ادرار انجام این آزمایشها نیازی به ناشتا بودن ندارد اما اگر طی 72 ساعت گذشته داروی خاصی بهخصوص از خانواده کدئین و مسکنها مصرف کردهاید حتماً آزمایشگاه را در جریان قرار دهید. این آزمایش خون هیچ ربطی به گروه خونی افراد ندارد. بهطورکلی گروه خونی یک روش برای تقسیمبندی گروه خون افراد است ولی متفاوت بودن گروه خونی افراد مانع ازدواج آنها نمیشود و افراد با هر گروه خونی میتوانند با یکدیگر ازدواج کنند. وقتی میگوییم گروه خون عروس و داماد به هم نخورده است منظور این است که برخی نتایج آزمایش بهگونهای است که به آنها توصیه میشود با یکدیگر ازدواج نکنند. در نمونه خون ابتلا به بیماری هپاتیت، سیفلیس و تالاسمی بررسی میشود. تالاسمی یک مشکل ارثی خونی است که از پدر یا مادر یا هردو به فرزندان منتقل میشود. دو نوع تالاسمی «مینور» و «ماژور» وجود دارد که تعیین نوع آن اهمیت بسیار زیادی دارد. تالاسمی مینور نوعی کمخونی قابلدرمان است و مشکل خاصی ایجاد نمیکند، اما تالاسمی ماژور یک کمخونی شدید و کشنده است و افراد مبتلا نیازمند مصرف داروهای خاص و تزریق مکرر خون میباشند و عموماً در سنین جوانی میمیرند. اگر فقط یکی از زوجین مبتلا به تالاسمی مینور باشد، ازدواج آنها بلامانع است ولی اگر هر دو نفر تالاسمی مینور داشته باشند به آنها توصیه میشود که با هم ازدواج نکنند چون احتمال داشتن فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور زیاد است. اگر با وجود چنین شرایطی زوجین باز هم تمایل به ازدواج داشتند به آنها پیشنهاد میشود یا بچهدار نشوند یا برای هر بار بارداری یک تست تشخیصی استاندارد انجام دهند تا از سلامت جنین مطلع شوند. سیفلیس یک عفونت منتقله از راه جنسی است که عامل آن، یک نوع باکتری است. در صورت مبتلا شدن یکی از زوجین، همسر او نیز آلوده خواهد شد. در صورت عدمتشخیص و درمان مناسب و سریع، این بیماری عوارض بسیاری در پی خواهد داشت )ضایعات قلبی و عروقی و عصبی و درنهایت مرگ(. علاوه بر این، مادری که به سیفلیس مبتلاست میتواند جنین خود را نیز آلوده کند و دچار عوارض جبرانناپذیری شود. نمونه ادرار از زوجین بهمنظور شناسایی افرادی که ترکیبات تریاک را استعمال میکنند، گرفته میشود. باوجوداینکه امکان تقلب در این آزمایش به حداقل رسیده است، منفی بودن نتیجه آزمایش نمیتواند دلیل قطعی بر عدم اعتیاد فرد باشد. آخرین مرحله اقدامات مربوط به قبل از ازدواج تزریق واکسن کُزاز برای خانمهایی است که قبلاً واکسن نزدهاند و یا از تزریق آخرین واکسن آنها بیش از 10 سال میگذرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.