بهترینهمسر

به مناسبت دوم ذیالحجه؛ سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و فاطمه )س( و روز ملی ازدواج

Setare Shargh - - شهروند - رمضانعلی ثباتیمقدم

در اولین روز ازدواج علی )ع( و فاطمه )س( پیامبر گرامی اسلام به دیدن عروس و داماد رفت و مقداری شیر برای آنها برد و به فاطمه داد و فرمود: «بنوش» «فداکِ ابوک» )پدر به فدایت( و به علی )ع( داد و فرمود: «فداک ابن عمک» «فدایت پسرعمویت». آنگاه دو سؤال کرد؛ یکی از عروس و دیگری از داماد. از فاطمه )س( پرسید شوهرت را چگونه یافتی؟ پاسخ داد: «خیر بعل» (بهترین شوهر( و از علی )ع( سؤال کرد همسرت را چگونه یافتی؟ جواب داد : «نِعمَ العَونُ عَلی طاعَۀِ اللهِ » (بهترین یاور در مسیر بندگی و اطاعت خدا( ازدواج یکی از ضروریترین نیازهای بشر است که خدای متعال در قرآن کریم، فلسفه آن را، رسیدن به سکون و آرامش بیان فرموده است. «و از نشانههای او این است که از جنس خودتان، همسرانی برای شما آفرید تا به وسیله آنها آرام گیرید و بین شما دوستی و رحمت قرار داد.» (روم - آیه 21 ) و این مهم، آنگاه محقق خواهد شد که آغاز این راه طولانی و مهم با دقت و مراقبت و رعایت موازینی که عقل و شرع لازم دانسته، انجام و ادامه راه هم همانگونه طی شود و امروز بزرگترین مشکل بخش قابلتوجهی از جامعه، بهویژه در آغاز راه و انتخاب و در ادامه آن همین است که به جای عقل و شرع و منطق و معیارهای اصولی، ظواهر فریبنده و فاصله گرفتن از ارزشها شده که نتیجه آن، آمار بالای طلاق و خصوصاً طلاق عاطفی است و ما اگر بخواهیم نمونهای زیبا برای انتخاب همسر و ادامه زندگی به جامعه ارائه کنیم، بهترین آن زندگی مشترک علی )ع( و فاطمه )س( است؛ زیرا این زندگی زیبا و ارزشمند از ابتدا تا پایان راه به زیبایی ادامه یافت که ما در این مقال بر آنیم به معیارهای مهم زندگی آنها اشاره داشته باشم تا الگوی عملی برای همگان باشد.

1.هماهنگی

از مهمترین اصول زندگی زهرا )س( و علی )ع( از اول تا آخر،هماهنگیاست.زنوشوهراگربایکدیگرهماهنگ و همراه و همدل باشند زندگی زیبا و شیرین و گوارا خواهد شد. حضرت زهرا )س( در واپسین روزهای زندگیاش این جمله را فرمود: «وَ لا خائِنَۀً ولا خالَفْتُکَ مُنْذُ عاشَرْتَنی» )سعی کردم هیچگاه با تو مخالفت ننماییم.( اسلام بنای زندگی را بر همراهی استوار داشته؛ زیرا از طرفی نسبت به زن فرموده: «جَهادُ الْمَرأۀِ حُسْنُ التَّبَعُّل» امام کاظم )ع( فرمود: «جهاد زن، نیکو شوهرداری کردن است.» )کافی - جلد 5 - صفحه 507) و از سویی دیگر به مرد فرموده: «حَقُّ المَرْأۀِ عَلَی زَوجِهَا: أنْ یسدَّ جُوعَهَا، وأنْ یستُرَ عَورَتَها، وَلا یقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً» رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: «حق زن بر مرد آن است که خوراکش را و پوشاکش )نیازمندیهایش( را تأمین نموده و هیچگاه چهره در هم نکشد. )اخم نکند)»

2. تحمیل ننمودن هزینه

یکی از مشکلات امروزه تحمیل هزینههای سنگین در شروع ازدواج و ادامه زندگی است که پیامدهای فراوانی را به همراه داشته که اگر در زندگی مشترک هزینهها معقول و منطقی و طبق آموزههای دینی ما بر اساس تقدیرالمعیشه تنظیم امور زندگی «طبق درآمد» یا عقل معاش معینی، چگونگی مدیریت زندگی دنیا برنامهریزی گردد بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد و این مهم در زندگی زهرا )س( و علی )ع( بهخوبی مشهود است. روزی علی )ع( به خانه آمد؛ از فاطمه )س( تقاضای غذا نمود. پاسخ داد در خانه چیزی نداریم. حضرت فرمود چرا نگفتی تا زودتر تهیه کنم؟ فاطمه )س( پاسخ داد : «یا أباالحَسَنِ! إنّی لأَستَحیی مِن إلهی أن اُکلِّفَ نَفسَک مالاتَقدِرُ عَلَیهِ » «ای ابالحسن، من از خدای خود حیا کردم که از تو چیزی بخواهم که شاید نتوانی آن را تهیه کنی ».

3. نبودن دروغ

از مهمترین عوامل تزلزل خانواده، دروغ است زیرا وقتی شروع زندگی مشترک با عناوین، القاب و وعدههای دروغ آغاز گردد ادامه این راه به سختی قابل تداوم است و در آموزههای دینی ما، دروغ بهعنوان ریشه همه رذایل به شمار آمده و انسانهای خداباور هرگز در زندگی دروغ نمیگویند؛ چه بزرگ یا کوچک، شوخی یا جدی؛ زیرا دروغ با ایمان سازگاری ندارد. «إنّ الکذبَ هُو خَرابُ الإیمانِ» امام باقر )ع( فرمود: «دروغ موجب خراب شدن ایمان است.» (بحارالانوار - جلد 72 - صفحه 237) و امام صادق )ع( فرمود: «لا تَکذبْ فیذَهَب بهاؤُک» «دروغ نگو زیرا آبرویت میرود.» و در زندگی مشترک زهرا )س( و علی )ع( هیچگاه دروغ راه نیافت. زهرا )س( در روزهای پایانی عمرش فرمود: «مَا عَهِدْتَنِی کاذِبَۀً» «مرا هرگز دروغگو نیافتی» (هیچگاه به تو دروغنگفتم.(

4. نداشتن خیانت

یکی از اساسیترین عوامل نابودی جامعه و خانواده، وجود خیانت است زیرا جامعه و خانوادهای که در آن خیانت راه پیدا کند همچون موریانهای که از درون آن را از بین برده و به آسانی فرومیریزد و امروز بسیاری از نابسامانیها، قتلها و جنایتها، معلول خیانت است که چهبسا خسارات جبرانناپذیری به همراه داشته و در برنامههای دشمن، عادی نمودن خیانت زن به شوهر یا بهعکس قرار گرفته و در آموزههای دینی ما خیانت منشأ نفاق به شمار آمده است؛ «قال علی )ع( الخِیانَۀُ رأسُ النِّفاقِ» و در زندگی زیبای امام علی )ع( و زهرا )س( به این مهم توجه و تأکید شده که حضرت زهرا )س( به علی )ع( فرمود : «مَا عَهِدْتَنِی لَا خَائِنَۀً » «هرگز به تو خیانت ننمودم ».

5. احترام متقابل

از مهمترین عوامل تحکیم در روابط اجتماعی و بهویژه خانواده، رعایت احترام متقابل آحاد جامعه نسبت به یکدیگر است که امام علی )ع( در سخنی ارزشمند فرمود: «جْمِلوُا فِی الخِطابِ تَسْمَعوُا جَمیلَ الجَوابِ» «زیبا خطاب کنید تا پاسخ زیبا بشنوید.» (غررالحکم( و این مهم در خانواده تأثیر بیشتری در تحکیم آن میتواند داشته باشد و در خانواده فاطمه )س( و علی )ع( به خوبی مشهود است. حضرت زهرا )س( همواره علی )ع( را با عنوان «یا ابالحسن » و «یابن عم » مخاطب قرار میداد.

6. سکون و آرامش

در زندگی مشترک زهرا )س( و علی )ع( آنچه اسلام در مورد تشکیل خانواده بیان کرده و آن رسیدن به سکون و آرامش است که فرمود: «لِّتَسْکنُوا إِلَیْهَا». به خوبی مشهود است امام علی )ع( در رابطه با حضرت زهرا )س( فرمود: «و لقد کنت انظر الیها فتنکشف عنّی الهموم و الاحزان » «من هرگاه به چهره زهرا مینگریستم اندوه و غصههایم برطرف میشد .» (بحارالانوار - جلد 42 - صفحه 134 )

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.