موتور آری، حرکت نه ...

Setare Shargh - - شهروند - سلیل صبیحان

تقریباً همه جستوجوهای تاریخی مستقیم و غیرمستقیم به یونان باستان ارتباط پیدا میکند. اختراع ساعت تا قانون، مجلس و دموکراسی از این کشور به دیگر کشورهای مغرب زمین رسیده است. این موضوع گویای پیشرو بودن یونان عهد باستان از سایر کشورهای غربی است؛ ولی یونان امروز نهتنها نتوانسته پیشرو بودن خود نسبت به سایر کشورها را حفظ کند؛ بلکه مشکلات امروز یونان گریبان گیر دیگر کشورهای اروپایی شده است. اینواقعیتفقطمختصیوناننیستوگذشتهکشوراسپانیابراینتیجهگیری مثالی ارزشمند خواهد بود. کشور اسپانیا در قرن شانزده میلادی بهنوعی در مقام امپراتوری دنیا بوده است؛ اما افتخارات گذشته برای امروز اسپانیاییها هم کارساز نبوده و در حال حاضر مردم اسپانیا با وجود قبول ریاضت اقتصادی، سطح زندگیشان به نسبت کشورهای اروپایی تعریفی ندارد. ریشهیابی چنین رخدادهایی فرصت و اطلاعات زیادی میطلبد؛ ولی حتی در سطحیترین حالت دارای درسهای روشن و ساده برای امروز ماست. تاریخ سراسر دنیا گویای زیر و رو شدنهای بسیاری است. از کشورهای غربی مثل یونان و اسپانیا و پرتغال تا کشورهای شرقی مثل ایران و حتی شهرهایی از قبیل شهرمان سبزوار؛ شهری که در آن همایش و کنفرانسی برگزار نمیشود، مگر با ذکر و مدح گذشتههایی دور و پرافتخار! منکر شدن بزرگیهای گذشتگان و فراموش کردنشان کار صحیحی نیست؛ ولی کلاهمان را قاضی کنیم، برای اهالی شهری که از راهآهن، مرکز خرید و شاید در بدترین حالت، از وجود کتابخانه مرکزی بیبهرهاند)!( در بوق و کرنا کردن افتخارات گذشته دردی را درمان نمیکند. صحبت در مورد هرکدام از نداشتهها به طوماری بلند و بالا نیازمند است، اما در مورد کتابخانه مرکزی باید گفت: بعد از تخصیص بودجه و انتخاب مکان مناسب و گرفتن مجوز لازم از وزارت مربوطه )که این موارد سالها طول کشیده است!( نهتنها اقدام قابلذکری را شاهد نیستیم، بلکه هیچ زمان و تاریخی را هم برای این مهم اعلام نکردهاند. اینجاست که باید گفت «کاش زمان گل دادن نی مشخص بود !» تا مردم نجیب این شهر بتوانند مانند بسیاری از شهرها، از حداقل امکانات بهرهمند باشند. با نبودن کتابخانه مرکزی و عدم امکانات لازم جهت افزایش سطح آگاهی، این واقعیت تلخ که تاریخ سربداران هیچ نمود امروزی ندارد، کاملاً توجیهپذیر است و شهرمان ازجمله شهرهایی خواهد بود که نویددهنده هیچ آینده روشنی نیستند و راه خلاصی از عقبماندگیها را نمیجویند؛ زیرا همانطور که مطالعه گذشته گویاست، تمامی افتخارات این شهر ناشی از آگاهی مردم بوده است. به امید آنکه فهمیدن بزرگیهای گذشتگان موتور حرکتی برای امروزمان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.