صدای روستاهای سبزوار

بلایی که بنیاد مسکن بر سر روستا آورده!

Setare Shargh - - یادداشت - علی ترشیزی

در روستاها طرحی تعریف شده به نام طرح هادی! یک: دور روستا را یک خط قرمز کشیدهاند و امکانات و تسهیلات و خدمات فقط به محدوده داخل خط قرمز تعلق میگیرد. باز شدن خط قرمز مکافات است! و این با برنامه کوچ معکوس به روستا کاملاً مغایر است. برای افزوده شدن به طرح، بنیاد مسکن حداقل 30 درصد زمین را طلب میکند. دو: خیابان محور بودن طرح هادی است. کوچههای دو یا سه متری روستا در طرح هادی حدود 10 و 12 متر شده است. خانهها و حیاطها کوچک میشوند و خیابانها عریض؛ و این مشکل باعث مقاومت مردم برای تخریب و نوسازی خانههای فرسوده شده است.

سه: طرح و نقشه بنا که کاملاً شهری است و فاقد انبار و طویله و نیازهای روستا و بدون توجه به اقلیم و سنت و بافت قدیم روستا! خانههای 60 و 80 متری با آشپزخانه اوپن و پنجرههای کوچک و یک اتاقخواب و سرویس حمام و توالت داخلآشپزخانه. نمای ساختمان هم سیمان! این کجسلیقگی روستاهای زیبا و خوشرنگ را به بافتی خاکستری و بیروح تبدیل خواهد کرد. این مشکل گریبان اکثر روستاهای ایران را گرفته و تا چند سال آینده روستاهای ما به شکل و شمایل حاشیه شهرهای کنونی در خواهد آمد. حال سؤال اینجاست، چه کسی باید به داد روستاها برسد؟ و چند خواسته و انتظار از نمایندگان مردم در مجلس که بهتر است موردبررسی قرار دهند. یک: بنیاد مسکن در پاسخ به استعلام فرم شماره یک )از برگههای 16 گانه( پاسخ منفی میدهد. دو: در مرحله صدور سند برای مراجعین موردنظر تشکیل پرونده نمیدهد. سه: چنانچه مالک بخواهد از تسهیلات احداث مسکن روستایی استفاده کند بنیاد مسکن برای افرادی که از اراضی تفکیکی )طبق بخشنامه شماره 01/10/6188281 مورخ 2/1386/19 ریاست محترم سازمان( خریداری کردهاند تشکیل پرونده جهت اخذ تسهیلات مسکن روستایی نمیدهد. نهایتاً این مسائل باعث سلب اختیارات قانونی دهیاران در امر صدور مجوز احداث بنا )پروانه ساختمان( گردیده است. چهار: بر خلاف ماده 12 آئیننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی ... دفاتر اسناد رسمی اغلب تنها بنیاد مسکن را در پاسخگویی به استعلامات به رسمیت میشناسند و همین مسئله باعث کاهش درآمد دهیاریها در زمینه اخذ عوارض معاملات روستا گردیده است. پنج: بر خلاف ماده 15 آئیننامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی ... دستگاههای خدمات رسان )آب - برق - گاز - مخابرات( دهیاریها )بهعنوان مرجع صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا( را به رسمیت نمیشناسند و از بنیاد مسکن )بهعنوان نهاد غیرمسئول( استعلام میگیرند؛ که این مسئله نیز باعث ایجاد خلأ در نظارت بر روی ساختوساز در روستا میگردد. شش: عدم پایبندی به منشور طرح هادی: بنا به دلایل ذیل احساس میشود بنیاد مسکن پایبندی به منشور طرح هادی ندارد. الف: نقشه طرح هادی اغلب بدون در نظر گرفتن فضاهای طبیعی روستاها )مانند چشمهها قنوات، جنگلها و ...( طراحی و تصویب شده است )عدم رعایت بند 1) ب: روستاییان، دهیاران و شوراها هیچگونه نقشی در فرآیند مطالعه، تحقیق، بررسی و تصویب طرح هادی ندارند )عدم رعایت بند 3( و همچنین عدم رعایت بند س ماده 68 قانون تشکیلات شوراها ج: بنیاد مسکن بدون در نظر گرفتن مؤلفههای فرهنگی - اجتماعی روستائیان نقشه طرح هادی را بهصورت خیابان محور طراحی میکند )عدم رعایت بند 5) د: بنیاد مسکن با طراحی و تصویب غیرقانونی طرح هادی روستاها به سبک شهری، بافت ارگانیک و معماری بومی روستایی را از بین برده است )عدم رعایت بند 6) م: در برخی از روستاها مساجد و بناهایی با قدمت چند صدساله و دارای ارزش ثبت ملی منطبق بر طرح هادی تعریض میباشند )عدم رعایت بند )7 ن: پتانسیل اقتصادی روستاها و ظرفیتها و مزیتهای مکانی و محلی روستا در طرح هادی لحاظ نشده است و هیچگونه فضای کشاورزی - گردشگری - خدماتی - کارگاهی تولیدی و ... در طرحهای هادی روستاها را که کانون تولید و کارآفرینی بودهاند تبدیل به مناطق آپارتماننشین و مصرفگرا نموده است )حذف انبارهای علوفه و ...( ه: در تهیه طرح هادی کاملاً نگرش شهرگرایانه لحاظ شده و کمتر ضوابط یا معیاری متناسب با ویژگیهای بومی روستاها لحاظ نشده مگر چند روستای خاص )عدم رعایت بند 11) ی: عدم تصویب حریم برای روستاهای حریم شهرها موجب دخالت و صدور مجوزهای غیرقانونی شهرداریها در اراضی حریم روستاهای حریم شهرها گردیده است. )عدم رعایت تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک( هفت: تأسیسات و تجهیزات عمومی بعضی از روستاها )حسینیه، امامزاده، زمین ورزشی، مدرسه راهنمایی، دبیرستان و ...( خارج از طرح هادی است. )بر خلاف بند 9 ماده 1 از فصل 1 آییننامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیهای، منطقهای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور( هشت: اراضی دولتی )منابع طبیعی( خارج از محدوده روستاها بدون رعایت بند ف ماده 194 توسط بنیاد مسکن تملک، تفکیک و به فروش میرسد، بر خلاف قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که فقط مخصوص اراضی داخل محدوده است. همانگونهکهمستحضریدمدیریتروستاهایکشور امروزه با چالشی به نام بنیاد مسکن مواجه است؛ از طرفی متأسفانه دربند 9 ــ 2 فصل 5 لایحه برنامه ششم توسعه کشور که کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اندک اعتبارات واریزی از محل مالیات بر ارزشافزوده نیز در اختیار بنیاد مسکن قرار داده شده است که این بند از لایحه موصوف با قوانین بالادستی ذیل نیز مغایرت دارد. الف. بند ه ماده 68 قانون تشکیلات شوراها ب. بند ص ماده 68 قانون تشکیلات شوراها ج. بند 1 ماده 69 قانون تشکیلات شوراها د. بند 9 ماده 69 قانون تشکیلات شوراها و. بند 4 ماده 69 قانون تشکیلات شوراها ضمن اینکه جایگاه دهیار و بخشدار در روستا و بخش که در آییننامه اجرایی ماده 194 قانون برنامه پنجم تصویب شده بود در لایحه برنامه ششم تعریف نشده است. این موارد با همکاری جمعی از دهیاران کشور جمعآوری شده که صرفاً در راستای بیان مشکلات روستاهاست و لا غیر.

طرح و نقشه بنا که کاملاً شهری است و فاقد انبار و طویله و نیازهای روستا و بدون توجه به اقلیم و سنت و بافت قدیم روستا! خانههای 60 و 80 متری با آشپزخانه اوپن و پنجرههای کوچک و یک اتاقخواب و سرویس حمام و توالت داخل آشپزخانه. نمای ساختمان هم سیمان

این مشکل گریبان اکثر روستاهای ایران را گرفته و تا چند سال آینده روستاهای ما به شکل و شمایل حاشیه شهرهای کنونی در خواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.