هفت قطعه مینا از پرنده فروشی در سبزوار کشف شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت: در بازرسی از یک واحد پرنده فروشی این شهرستان، هفت قطعه مینای زنده کشف و ضبط شد. حمید صادقی اظهار کرد: پایش پرنده فروشیهای سطح شهر در دستور کار قرار دارد و بر اساس مواد قانونی محیطزیست زنده گیری، خریدوفروش، نگهداری و حملونقل گونههای جانوری جرم تلقی و با عاملان آن برخورد قانونی میشود. وی افزود: هفت واحد پرنده فروشی در شهر سبزوار فعال است که پرندههای زینتی از قبیل مرغ عشق، قناری و کبوتر در آن خریدوفروش میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.