فعالیت 51 نشریه دانشجویی در دانشگاه حکیم سبزواری

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به نقش نشریات دانشجویی در ارتقای سطح فرهنگی، علمی دانشجویان گفت: هماکنون ۵1 نشریه در این دانشگاه مجوز فعالیت دارند. جواد حدادنیا در نشست خبری اظهار کرد: نشریات دانشجویی از هفت عدد در سال 92 به ۵1 نشریه در سال جاری افزایشیافته که بیانگر رشد بیش از 7 برابری است. وی افزود: دانشگاه حکیم سبزواری با جذب 73 عضو هیئتعلمی طی سه سال گذشته یکی از دانشگاههای پیشرو کشور در این زمینه است وی همچنین گفت کرسیهای آزاداندیشی دانشجویی این دانشگاه نیز از هشت کرسی در سال 92 به 18 جلسه در سال 96 رسیده است. حدادنیا گفت: در سال جاری 720 میلیارد ریال اعتبار به دانشگاه حکیم اختصاص یافت که نسبت به سال گذشته 18 درصد افزایش دارد و 14 درصد این اعتبار حوزه پژوهش اختصاص یافت درحالیکه در چهار سال بیش بودجه پژوهشی دانشگاه کمنر از یک درصد بود. وی اظهار کرد: امسال همچنین 80 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به این دانشگاه اختصاص یافته که در طرحهای عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵0 درصد دارای ردیف اعتباری شامل توسعه دانشکده علوم پایه، خوابگاه دانشجویی و سلف و سرویس میشود. رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: این دانشگاه 200 هزار دلار قرارداد پژوهشی با دانشگاههای اروپایی از جمله لیون، پاریس 13 فرانسه، تورین ایتالیا و شرکتهای اروپایی منعقد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.