تحول در آموزشوپرورش چگونه امکانپذیر است؟

Setare Shargh - - صفحه اول -

در آستانه مهرماه، بهار تعلیم و تربیت ایستادهایم. ماهی که یادآور تلاشهای معلمان و دانش آموزان جهت ارتقای دو سطح آموزشوپرورش در کشور است؛ اما واقعیت این است که بهرغم تمام تلاشهای انجامشده...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.