آخرین نفسهای «خواندن»

Setare Shargh - - صفحه اول -

بیراه نیست بگوییم که این روزها شاهد مرگ تدریجی بسیاری از فرهنگها و داشتههایمان هستیم، اما در این میان مهمترین فرهنگی که در حال افول است و نشانههای مرگ قریبالوقوعش را میتوان بهروشنی احساس میکرد، مرگ «خواندن» است. ازآنجاکه در کشور ما مقوله مطالعه و کتابخوانی و زیرساختهای گسترش این فرهنگ بهخوبی ایجاد نشده،...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.