بیش از 2 هزار گوشت فاسد در سبزوار کشف شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: از ابتدای امسال تاکنون 2 هزار و 34 هشت تن گوشت قرمز و سفید غیرقابلمصرف در این شهرستان کشف و ضبط شد. ولیا... جغتایی اظهار کرد: از 350 مرکز عرصه فراوردههای خام دامی سه هزار و 683 مورد بازرسی به عمل آمده که 372 تخلف و نقض بهداشتی مشاهده و 48 مورد نمونهبرداری و به آزمایشگاه ارسال شد که درمجموع 310 مورد آزمایش صورت گرفت. رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار ادامه داد: همچنین در این مدت 66 فقره پرونده تخلف بهداشتی به مراجع قضایی ارجاع و 2 واحد صنفی متخلف پلمپ شدند. وی همچنین گفت: 6 واحد داروخانه دامپزشکی و هفت واحد درمانی تحت نظارت شبکه دامپزشکی سبزوار در این شهرستان فعالیت میکنند که ماهیانه 2 نوبت بازدید از این مراکز صورت میگیرد تا داروهای بدون پروانه ساخت یا داروهای وارداتی غیرمجاز عرضه نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.