استقرار سه موکب در ایام اربعین توسط مردم سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات سبزوار گفت: با کمکهای مردم این شهرستان سه موکب در ایام اربعین در عراق برای خدماترسانی به زائران برپا میشود. علیاکبر دلبری افزود: این موکبها در مدت 10 روز بهصورت روزانه 18 هزار زائر در سه نوبت پذیرایی و 2 هزار و 500 زائر اسکان میشوند. وی اظهار کرد: این سه موکب سبزوار به نامهای علی بن موسیالرضا )ع(، حضرت ابوالفضلالعباس )ع( و محبانالحسین )ع( در ایام اربعین با اعتبار حدود پنج میلیارد ریال در کشور عراق برپا میشود. دلبری گفت: پارسال نیز موکب صاحبالزمان )عج( شهرستان سبزوار با هزینه سه میلیارد و 800 میلیون ریالی برای خدمت به زائران امام حسین )ع( در ایام اربعین در کربلا برپا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.