محصول یک رقابت

ماه شهریور، میزبان روزهای پرالتهاب اعلام نتایج چند کنکور است. مهمترین کنکور که بیشترین شرکتکننده را دارد و آن را با عنوان کنکور سراسری میشناسیم، مرکز این هیجان و التهاب است. در این شماره، به این مناسبت، سراغ کسی رفتهایم که بالاترین رتبه کشوری را در سبزوار

Setare Shargh - - گفت وشنود -

1( قبل از هر چیزی بپرسیم مفهوم رتبه کشوری و سهمیهای دقیقاً چه چیزی است و وقتی صحبت از بهترین رتبه کشوری میکنیم منظور کدام رتبه است؟ هدف از تقسیمبندی داوطلبان با سهمیههای مختلف، در یک نگاه ایجاد فرصت برابر برای داوطلبانی که دسترسی مناسب به امکانات آموزشی ندارند و در نگاه دیگر بهرهمندی جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا از فرصت بیشتر برای قبولی در دانشگاه است. سهمیه مناطق که خود به سه سهمیه منطقه 1، منطقه 2 و منطقه 3 تقسیم میشوند و اساس دستهبندی سهمیه مناطق عدالت آموزشی است و سعی شده داوطلبان سهمیه هر منطقه از لحاظ دسترسی به امکانات آموزشی در یک سطح قرار گیرند. به ترتیب هرچقدر از شهرها و مناطق تحت پوشش سهمیه منطقه 1 به شهرها و مناطق تحت پوشش سهمیه منطقه 3 حرکت میکنیم دسترسی به امکانات آموزشی کمتر میشود. بنابراین هر داوطلب اگر شامل جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا )سهمیه 25 درصدی و 5 درصدی( نباشند بر اساس سه سال آخر منطقه تحصیل سهمیه یکی از مناطق بوده و بقیه درصد قبولی دانشگاهها )بعد از کسر سهمیه 25 و 5 درصدی ایثارگران( به نسبت تعداد شرکتکننده هر منطقه تقسیم میشود. مثلاً من با توجه به اینکه سه سال آخر دبیرستان در سبزوار درس خواندهام جزء منطقه دو بوده و رتبه من با احتساب منطقه دو در زیرگروه آزمایشی علوم تجربی 36 است )یعنی نفر سی و ششم بین شرکتکنندگان منطقه 2 رشته تجربی( اما رتبه کشوری از طریق فرمولهای خاصی به دست میآید. به این طریق که ماکزیمم نمره کل زیرگروههای همه داوطلبان در یک گروه آزمایشی در سطح کشور بدون احتساب سهمیهها را به ترتیب به دست آورده و بعدازآن رتبه داوطلب در کل کشور تعیین میشود در این تقسیمبندی هیچ داوطلبی در هر جای ایران با داوطلب دیگر هیچ تفاوتی ندارد و در کل برای آگاهی و اطلاع داوطلب از وضعیت علمی و بار آموزشی کل در اوست. یعنی داوطلب با نگاه کردن به رتبه کشوری میتواند وضعیت بار آموزشی خود را با بهترین و برترین داوطلب در ایران مقایسه کند. اینکه بعضیها فکر میکنند مشمولین منطقه یک، بار علمی بیشتری از منطقه 2 ها دارند باور اشتباهی است. مثلاً امسال رتبه یک منطقه دو رتبه یک کشوری هست. مثلاً من 36 منطقه دو و رتبه 79 کشوری شدم ولی رتبه 32 منطقه یک رتبه 82 کشوراست پس بهتر است بگوییم برای مقایسه بار علمی رتبه کشوری ملاک است اما برای انتخاب رشته دانشگاه رتبه سهمیه.

2( سالها گذشته هم رتبههای دور قمی داشتیم؟

بله در سال 94 ما رتبه 28 منطقه داشتیم. سال 95 رتبه دو رقمی نداشتیم.

3( قبل از کنکور و در سالهای پایانی متوسطه، در محیط مدرسه، همکلاسیها و هممدرسهایها حدس میزدند زینب سینایی چنین رتبهای را به دست بیاورد؟ منظورم این است در ماههایی که برای کنکور تلاش میکردید، این مسئله قابل پیشبینی بود؟

در طی سال تحصیلی رقابت زیادی بین دانش آموزان بود و از 5 یا 6 نفر انتظار میرفت رتبه خوبی به دست آورند اما اینکه حتماً رتبه زیر 100 باشد معلوم نبود؛ اما اکثر معلمان عزیزم بهخصوص آقای شریفان دبیر فیزیک اعتقاد به این امر داشتند و به من امید میدادند. از کنکورهای آزمایشی در طول سال هم این امر تقریباً قابل پیشبینی بود.

(4 دانشآموز مراکز سمپاد هستید و در یکی از رقابتیترین مدارس سبزوار تحصیل کردید. این رقابت شدید در نتیجه کنکور تأثیر مثبت دارد یا منفی؟ من معتقدم حتی اگر مدرسه تیزهوشان هم نباشد رقابت مثبت تأثیر زیادی در کسب رتبه برتر در بین دانش آموزان خواهد داشت. همانطور که مستحضرید اکثر دانشآموزان مستعد در مدرسه تیزهوشان حضور دارند و این امر فضای رقابت را بسیار سنگین کرده و میتواند تأثیر مثبت زیادی در نتایج کنکور بگذارد.

5( طبیعتاً دانشآموزها و خانوادههایی که دانشآموزِ کنکوری دارند میخواهند از روش، وقت و انرژی که روی درس خواندن گذاشتید بدانند. از چه مقطع زمانی برنامه را شروع کردید و چهطور آن را پیش بردید؟

من از تابستان سال گذشته بهصورت جدی شروع به درس خواندن کردم روزانه 6 ساعت و بهتدریج ساعت مطالعه را افزایش دادم و بعد از عید به خاطر اینکه مدرسه نمیرفتم تا 13 ساعت زمان مطالعه را افزایش دادم. به خانوادههای محترم توصیه میکنم محیط آرام و خوبی برای فرزندانشان فراهم کنند.

6( اگر نکتهای باقی ماند که در پرسشها مطرح نشده بفرمایید.

بهعنوان آخرین نکته بچهها باید اعتمادبهنفس بالایی داشته باشند اعتمادبهنفس بالا ضامن موفقیت است باید خودشان را باور کنند و کلام آخر از پدر و مادرم و پدربزرگ و مادربزرگم که من را از نظر روانی و مالی همراهی کردند و از تمام معلمانم بهخصوص جناب آقای شریفان که برایم خیلی زحمت کشیدند و از مدیر عزیزم خانم خورشاهیان که تمام تلاشش را برای ایجاد یک فضای آرام برای ما انجام دادند و دوستانم که من را حمایتم کردند کمال سپاسگزاری را دارم و باتشکر از شما.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.