در جستوجوی درآمد پایدار

برگزاری جلسات علنی، توسط تمام نهادهای سیاستگذار و صاحب تصمیم، باعث گسترش فرهنگ شفافسازی و پاسخگویی میشود. هر چند در شهرهای بزرگ منطقه مانند سبزوار و دیگر مراکز شهرستان، هنوز مخالفتهایی نسبت به برگزاری جلسات علنی وجود دارد اما مواردی هم در میان هست که با ب

Setare Shargh - - گزارش -

در ابتدای جلسه، محمد رضویمنش، رئیس شورا به ارائه گزارشی از مراحل طی شده برای تعیین نامزدهای انتخاب شهرداری پرداخت و گفت: در ابتدای کار 30 گزینه از روشهای مختلف شناسایی شدند که بعد از مشورت و ارائه نظر اعضای شورا، به 7 نفر رسیدیم. برنامههای شورای شهر ششتمد را به این هفت نفر ارائه کردیم و از آنها برنامه خواستیم. جلساتی با این 7 نفر برگزار شد و در نهایت برآیند تصمیم شورا رسیدن به سه گزینه نهایی بود که در جلسات علنی با حضور خبرنگاران، به ارائه برنامههای خود میپردازند. امیر الهی اولین نامزدی بود که به ارائه برنامههای خود پرداخت. وی در ابتدا فرصتی که در اختیار او قرار گرفته را مغتنم شمرد و گفت: بعد از جریان انتخابات ششتمد و رأی آوردن چنین ترکیبی از شورا، باید بگویم که برای من افتخاری است که در محضر این شورا، نامزد شهرداری باشم. نکاتی که الهی به آنها اشاره کرد بهصورت خلاصه این مسائل بودند:

شهردار، زمانی موفق است که بتواند زیرمجموعه قوی داشته باشد. برای این کار نمیتوان در همان ابتدا به استخدام نیروهای جدید اقدام کرد. نیروهای موجود باید با آموزش تقویت شوند. رویکرد من حذف نخواهد بود اما گاهی راهی جز حذف باقی نمیماند.

نقطه قوت روستاها انسجام اجتماعی است. در مراکزی که از روستا به شهر تبدیل میشوند، این نقطه قوت از میان میرود. ما در ششتمد باید دنبال حفظ و ترمیم آن باشیم.

مسائل شهرداری با مردم را باید با تعامل حل کرد اما اگر راهی جز برخورد قهری وجود نداشته باشد و یک فرد بخواهد منافع عمومی را فدا کند، باید از آن هم استفاده کرد.

یکی از ایدههای من در جایگاه شهرداری ششتمد، این است که بسیاری از وظایف شهرداری را بر دوش سمنها بگذارم.

مسائل مالی شهرداری بزرگترین مشکل آن است. باید به دو نکته توجه کرد: 1( در بحث پرداخت عوارض و بهای خدمات و ... مردم اگر ببینند پول پرداختنیشان در مسیر صحیح و برای شهرشان هزینه میشود، با کمال میل آن را پرداخت میکنند. 2( ششتمد نیاز به درآمد پایدار دارد و پتانسیلش برای درآمد پایدار، بحث گردشگری است. *** نامزد دوم محمد سلطانی بود. او در ابتدای جلسه متنی را خطاب به اعضای شورای شهر ششتمد خواند و در این متن تأکید کرد که: چیزی جز منافع و مصالح ششتمد را مدنظر قرار ندهید ... بزرگترین سرمایه ما در زمان انتخابات، صداقت بود... وضع کنونی ششتمد اصلاً شایسته مردم آن نیست ... اعضای محترم شورا، شهروندان بهدقت شما را زیر نظر دارند و حرکت شما در راه تحقق اهداف را رصد میکنند. وی در ادامه وظایف شهردار را برشمرد و به مواردی از آن که کمتر به آن پرداخته شده، اشاره کرد و توضیح داد. مواردی که در برنامه سلطانی به آنها اشاره کرد، بهصورت خلاصه این نکات هستند:

قیمت مبنا در بحث هزینههای مربوط به پروانه ساخت، در ششتمد منصفانه نیست. لازم است با توجه به سطح درآمد مردم منطقه و مسائل دیگرِ مرتبط، این هزینه تعدیل شود.

نگاه درآمدزایی شهرداری به بحث مربوط به هزینه پروانه و دیگر خدمات، منطقی نیست. باید دنبال جایگزینهای دیگری باشیم؛ مانند ظرفیت گردشگری.

در مبلمان شهری ما بهعنوان مقصد گردشگری، لازم است هویت و تاریخ شهر نمود داشته باشد. فقط یک مثال آن این است که کوچهها و خیابانهای شهر را با واژههای جالب و جذابی از گویش ششتمدی نامگذاری کنیم. واژههایی که اصالت دارند و در بستر گویش، در حال فراموش شدن هستند.

ساختارهای موجود در ششتمد باید اصلاح شوند و اگر ساختاری وجود ندارد، لازم است ایجاد شود.

شهردار باید نگاهی منعطف داشته باشد و بتواند در حوزههای مختلف، بدون اخلال در کار شهرداری، وارد شود. مثلاً بحث فاضلاب شهری، از طریق ورود ساختارمند شهرداری، قابل اجرا است. شهرداری طرح بدهد و پیگیر اجرای آن باشد و با ادارات مربوط توافق کند.

لازم است شفافیت مالی ایجاد شود و تمام قراردادهای پیمانی از طریق مناقصه و مزایده واگذار شود. *** نامزد سومی که به دفاع از برنامههای خودپرداخت محمود باعثی بود. وی در ابتدا اشاره کرد که همه اعضای شورا میدانند که او به دنبال تصدی جایگاه و مقام نیست؛ اما اگر شورای شهر او را برای این جایگاه انتخاب کند، با تمام قدرت وارد اجرای آن خواهد شد. وی در ادامه این مباحث را مطرح کرد:

در برنامهای که ارائه دادم، تعیین شده که برای هر شهروند یک پرونده در شهرداری تشکیل شود. در ابتدا کار کمی سخت است اما لازم است تمام اطلاعات موجود جمعآوری و بهصورت منظم ثبت شود. شهروندانی که در برهه زمانی خاصی با شهرداری همکاری کردهاند، در زمانی که لازم داشتند شهرداری هم بر اساس اسناد این پروندهها آنها را شناسایی کند و با آنها همکاری کند؛ و آنهایی هم که از همکاری شانه خالی کردهاند، طبق قانون با آنها رفتار شود.

ما باید به کارکنان شهرداری بیشتر اهمیت بدهیم. باید به مردم آموزش بدهیم و این فرهنگ را جا بیندازیم که به کارکنان شهرداری احترام بگذاریم و به آنها کمک کنیم. این فرهنگسازی باعث میشود آنها نیز انگیزه مناسب را پیدا کنند.

لازم است صلاحیت افراد نسبت به جایگاهشان بررسی شود. گاهی کسی در جایگاهی قرار گرفته که توانمندی لازم برای آن را ندارد یا برعکس توانمندی شخصی بیشتر از جایگاهی است که در آن قرار گفته. ابتدا باید این ساختار اصلاح شود.

لازم است از تکتک افراد گزارش روزانه دریافت شود. گاهی مشخص میشود بعضی پستها اصلاً کاری ندارند که انجام دهند، پس لازم است ادغام شوند. گاهی پست و جایگاهی لازم است ایجاد شود. برای ایجاد توانمندی در میان کارکنان لازم است کلاس آموزشی برگزار شود یا در سازمان و نهادی دیگر مدتی مأمور شوند تا آموزش ببینند.

راهحل ما در درآمد پایدار مبحث گردشگری است. باید آیینها و سنتهای منحصربهفرد خودمان چون قوم بنی اسد و نخلگردانی و اسب چوبی و ... را احیا کنیم و ششتمد را برای تبدیلشدن به ایستگاه بومگردی آماده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.