جهان زیباست، انسان زیباست و هستی زیباست

Setare Shargh - - صفحه اول -

مدتیاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، یک دانشکده آرام محسوب نمیشود. هر هفته که وارد راهروهای این دانشکده میشوید، از سالنهای اجتماعات، تالار و ... صدای صحبت و بحث میشنوید. جلسه ارائه، کنفرانس،...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.