افزایش 13.5 درصدی جمعیت سبزوار در دهه اخیر

Setare Shargh - - احوالشهر -

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: سبزوار طی 10 سال اخیر 13.5 درصد رشد جمعیت و 29 درصد رشد مساحتی داشته است که شرایط خاصی در ایجاد توازن رفاه میان شهروندان دارد. محمد مقدوری در مراسم معارفه شهردار سبزوار اظهار کرد: شهر سبزوار دومین کانون سرمایههای استان است که شهرداری سبزوار باید از سرمایههای مردمی در اجرای پروژههای عمرانی بهخوبی بهره ببرد. وی افزود: حدود 80 سال از تأسیس شهرداری سبزوار میگذرد و 41 شهردار این شهر با عمری حدود دو سال در تصدی شهرداری سبزوار حضور داشتند که نشانگر وضعیت مناسب عمر مدیریت شهری سبزوار نسبت به دیگر شهرهای خراسان رضوی است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: طولانی شدن مدیریت شهری در سبزوار طی سالهای اخیر بیانگر انسجام و همافزایی اعضای شوراهای اسلامی این شهر است. وی با اشاره به اینکه سیمای شهری سبزوار دچار مشکل است، گفت: با توجه به قدمت تاریخی و قابلیتهای این شهر، نیازمند توجه بیشتر شهرداری سبزوار به سیمای شهر است. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: در ساختوسازهای سبزوار باید انضباط شهری موردتوجه مدیریت شهرداری قرار گیرد و جلوگیری از بیانضباطی ساختوسازها نقش مهمی در رشد آینده سبزوار دارد. مقدوری با اشاره به مشارکتهای مردمی در اجرای طرحهای متعدد شهرداری افزود: با حضور شهروندان سبزواری در مشارکتهای مردمی بسیاری از مشکلات مالی شهرداری رفع میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.