کمبود شدید پزشک در پزشکی قانونی سبزوار

Setare Shargh - - احوالشهر -

کمبود شدید پزشک در پزشکی قانونی سبزوار مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی گفت: در سبزوار به فعالیت هشت پزشک نیاز است که هماکنون تنها یک پزشک حضور دارد. آریا حجازی در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اداره پزشکی قانونی شهرستان سبزوار با اشاره به اینکه احداث سالن تشریح مطالبه چندین ساله مردم این شهرستان است، اظهار کرد: احداث این سالن نیازمند عزم جدی مسئولان شهرستانی است و در مرحله نخست نیاز به واگذاری زمین است. وی افزود: پس از واگذاری زمین ردیف اعتباری برای احداث سالن تشریح در این شهرستان ایجاد میشود. مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی با بیان اینکه پزشکی قانونی خراسان رضوی نتوانسته به اهداف خود در زمینه احداث سالن تشریح در سطح شهرستانهای سبزوار، قوچان، تربتحیدریه و نیشابور دست یابد، گفت: در حال حاضر تنها مرکز استان دارای سالن تشریح است و به دلیل کمبود اعتبارات محدود عمرانی احداث سالن تشریح در شهرستانهای استان بهسختی صورت میگیرد. وی با اشاره به انتقال پزشکی قانونی سبزوار گفت: در حال حاضر با موافقت رئیسکل دادگستری خراسان رضوی و دادستان سبزوار ساختمان قبلی دادگستری این شهر بهصورت امانی در اختیار پزشکی قانونی این شهرستان قرار گرفته است. وی با اشاره به مراجعهکنندگان همسر آزاری در پزشکی قانونیهای خراسان رضوی، بیان کرد: نبود شرایط مساعد زندگی و اختلافات فرهنگی میان زن و شوهر سبب همسر آزاری میشود چنانکه ماهیانه 45 مورد به دلیل همسر آزاری به پزشکی قانونی سبزوار مراجعه میکنند. مدیرکل پزشکی قانونی خراسان رضوی اظهار کرد: همچنین ماهیانه پنج مورد بهعنوان حوادث کار در پزشکی قانونی سبزوار حضور مییابند. در این مراسم سید علی محترمی بهعنوان رئیس جدید پزشکی قانونی شهرستان سبزوار معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.