درخشش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی

Setare Shargh - - احوالشهر -

بهرهوری سیستم آموزشی است خاطرنشان کرد: این امر مرهون زحمات دانشجویان، اساتید و مسئولان پرتلاش دانشگاه و بهرهوری آموزشی مناسب در دانشگاه، در راستای ارتقاء سطح آموزش و یادگیری دانشجویان دانشگاه است. دکتر شگرف نخعی در پایان اظهار داشت: ضمن تبریک مجدد به پذیرفتهشدگان آزمون و همچنین ریاست دانشگاه، ریاست دانشکده پزشکی، اساتید گروههای آموزشی و تمامی همکارانی که در راستای توسعه آموزش پزشکی در سطح دانشگاه فعالیت دارند، از درگاه خداوند متعال آرزوی توفیق روزافزون برای کلیه این عزیزان دارم. معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از درخشش دانشجویان و فارغالتحصیلان پزشکی دانشگاه در چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار رشتههای تخصصی بالینی پزشکی خبر داد. دکتر محمدرضا شگرف نخعی با تبریک به پذیرفتهشدگان این آزمون و اعلام این خبر گفت: 8 نفر از دانشجویان و فارغالتحصیلان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سهمیه 10 نفر اعلامشده توسط وزارت بهداشت در این آزمون قبول شدهاند. وی با اظهار اینکه آمار بالای قبولی دانشجویان در مقطع دستیاری نشاندهنده کیفیت آموزش در کنار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.