جشن شکوفهها با بیش از هشت هزار دانشآموز کلاس اولی برگزار شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

همزمان با بازگشایی مدارس، جشن شکوفهها با حضور هشت هزار و 148 دانشآموز کلاس اول در شهرستانهای سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در غرب خراسان رضوی برگزار شد. معاون مدیرکل و مدیر آموزشوپرورش سبزوار در این مراسم گفت: پنج هزار و 113 دانشآموز کلاس اول در 184 آموزشگاه شهری و روستایی این شهرستان ساماندهی شدند. حسن محرابی افزود: تعداد دانشآموزان اول ابتدایی سبزوار در سال تحصیلی جدید نسبت به سال گذشته 475 نفر بیشتر شدند. وی با اشاره به کمبود کلاس درس در مقطع ابتدایی این شهرستان ادامه داد: هزار و 31 کلاس درس نیاز است که در حال حاضر 977 کلاس درس برای دانشآموزان فراهم است. محمدرضا دستورانی رئیس آموزشوپرورش جغتای نیز گفت: در سال تحصیلی جدید هزار دانشآموز کلاس اولی وارد مدارس این شهرستان شدند که نسبت به سال گذشته 200 دانشآموز بیشتر شدند. همچنین علیرضا کیامنش رئیس آموزشوپرورش جوین گفت: هزار و 113 دانشآموز کلاس اولی در 59 آموزشگاه این شهرستان تحصیل میکنند. ابراهیم رامشینی رئیس آموزشوپرورش داورزن نیز خبر داد: هزار و 620 دانشآموز ابتدایی در این شهرستان تحصیل میکنند که 302 نفر آنها کلاس اولی هستند. براتعلی معصومی رئیس آموزشوپرورش خوشاب دراینباره بیان داشت که 620 دانشآموز کلاس اولی در 100 مدرسه این شهرستان مشغول به تحصیل میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.