دشمن با احساس ضعف در درون کشور جنگ تحمیلی را به راه انداخت

Setare Shargh - - احوالشهر -

امامجمعه سبزوار گفت: علت تهاجم دشمن به ایران ازهمپاشیدگی نیروهای مسلح و تفرقه داخلی بین مسئولان کشور بود و دشمن با احساس ضعف جنگ تحمیلی را به راه انداخت. حجتالاسلام غلامرضا مقیسه اظهار کرد: هرزمان که دشمن احساس ضعف را در ملت ایران ببیند دوباره به کشور حمله میکند. وی با اشاره به تقدیر از اقدام شجاعانه رئیسجمهوری در دفاع از منافع کشور و پاسخ به یاوهگویی ترامپ افزود: اظهارات سخیف رئیسجمهور امریکا بیانگر اقتدار جمهوری اسلامی است که نقشههای امریکا در منطقه خاورمیانه را نقش بر آب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.