جهان زیباست، انسان زیباست و هستی زیباست

مدتیاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری، یک دانشکده آرام محسوب نمیشود. هر هفته که وارد راهروهای این دانشکده میشوید، از سالنهای اجتماعات، تالار و ... صدای صحبت و بحث میشنوید. جلسه ارائه، کنفرانس، نشست پژوهشی، میزگرد علمی و .... . این شماره سراغ رئ

Setare Shargh - - با دانشگاه - الهه رامشینی

(1 مهیار علویمقدم یکی از اعضای هیئتعلمی حوزه علوم انسانی است که تولیدات علمی قابلتوجهی دارد. تعداد مقالات و کتابهای شما به شکل ملموسی، شاخص است. این مسئله حاصل چه رویکردی است؟ در پاسخ به این پرسش، لازم است به چند مقدمه اشاره کنم، نخست آنکه، دنیای ما دنیای تخصص است و در چنین دنیایی، آنکه رویکردی تخصصی دارد، کامیابی بیشتری دارد و بهتر میتواند گام بردارد. دیگر آنکه رشته زبان و ادبیات فارسی، در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، رشتهای است که در آن، به دانشجو دانشهای زبانی و ادبی آموزش داده میشود. رشته ما، رشتهای شاعر پرور و داستاننویس نیست، رشته پژوهش پرور، اندیشمند ساز، فرهنگ مدار و معلم ادبیات پرور است. چراکه ما معلمان ادبیات، باید به دانشجو، دانش ادبیات را آموزش بدهیم و در ورای آن ...آموزش فرهنگ و اندیشه و باورهای ذهنی ملتی بزرگ و بافرهنگ در سرزمین فرهنگ دوست ایران. ازاینرو، رویکرد من نیز همواره بر این پایه استوار بوده است، چه در امر آموزش و چه در امر پژوهش گرایش من در حوزه ادبیات، اساساً رویکرد نقدی است و ازاینروست که «نقد ادبی» و «نظریه ادبی» بیشتر ...گرایش من بوده است و بر این اساس بهسوی ادبیات تطبیقی گراییدهام. در سالهای اخیر ادبیات حماسی و اسطورهشناسی بهویژه اسطورهشناسی تطبیقی و نظریهپردازی ادبی و دانشهای فرامتنی بیشترین دغدغه من بوده است و کوشیدهام در این حوزهها مطالعه و تحقیق و تدریس داشته باشم.

(2 شما علاوه بر ریاست دانشکده انسانی هم عضو هیئتعلمی گروه زبان و ادبیات فارسی هستید اما مدتی مدیرگروه بودید. سؤال مهم مردم درباره رشتههایی مثل ادبیات، این است که این رشتهها چه کاربردی برای جامعه دارند؟ بخواهیم آنها را قانع کنیم چه جوابی باید بدهیم؟ مصداقهایی هم هست؟

من همواره در این مورد پاسخی دارم که به گمانم دقیق، علمی و منطقی است. فرهنگ و اندیشه، بازتابنده جهان هستی است؛ ما به کمک فرهنگ و اندیشه به جهان پیرامون خود نگاه میکنیم و با جهان پیرامون خود پیوند برقرار میکنیم. ازاینرو، فرهنگ و اندیشه بهمثابه آیینه است بازتابنده جهان هستی ما. از سوی دیگر، زبان و ادبیات، بازتابنده فرهنگ و اندیشه است. زبان و ادبیات، بهمثابه آیینهای، فرهنگ و اندیشه را در خود منعکس میکند. آنچه بهعنوان متون غنی و ارزشمند ادب فارسی-کلاسیک و معاصر- در دست داریم آیینهای تمام نمای فرهنگ و اندیشه قوم ایرانی است. ازاینرو، ما در رشته زبان و ادبیات فارسی، در حقیقت با فرهنگ و اندیشه این سرزمین، تقابل با جهان هستی، ارج نهادن به جایگاه والای انسانی و معرفت بشری آشنا میشویم. در این رشته، این پیام همواره باید شنیده شود که جهان زیباست، انسان زیباست و هستی زیباست و ازاینرو، انسان باید به زیبایی بزیید...، زیباتر به جهان هستی بنگرد و همه پدیدهها را زیباتر ببیند، بتواند از این زیباییها بهرهمندتر شود و جهانی زیباتر بیافریند. 3( گروه زبان و ادبیات فارسی تا چه مقطعی دانشجو دارد؟ گرایشهایی هم در این رشته وجود دارد؟ رشته زبان و ادبیات فارسی، جزو رشتههایی است که به دلیل ارزشمندی خاص خود در شماری نسبتاً درخور توجه از دانشگاههای کشور وجود دارد. تا چند سال پیش تمام مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته زبان و ادبیات فارسی «محض» بود؛ یعنی دانشجویان به شکل عمومی، متون نظم و نثر، کلیات ادبی و فنون ادبی را میخوانند. از حدود ده سال پیش، با رویکرد استادان و فارغالتحصیلان این رشته به مباحث نوتر و نگاههای جدیتر نسبتاً گستردهای، هم در حوزه آموزش و هم در حوزه پژوهش شکل گرفته، بهطوریکه دیگر روشهای سنتی در آموزش و کلاسهای درس چندان جایی ندارد و نسل جوان بهسوی مباحث جدیدی در پژوهش روی آوردهاند. بر این اساس در حوزه آموزش دانشگاهی رشته زبان و ادبیات فارسی، گرایشهایی در دورههای کارشناسی ارشد و دکتری شکل گرفته است، ازجمله در دوره ارشد، گرایشهایی مانند ادبیات تطبیقی، نظریه و نقد ادبی، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات پایداری، ادبیات عامه، ادبیات روایی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان و در دوره دکتری سه گرایش: دکتری ادبیات حماسی، ادبیات عرفانی و ادبیات غنائی دارای سرفصل هستند. همچنین گرایش ادبیات کودک و نوجوان و آموزش زبان به غیرفارسیزبانان در برخی از دانشگاههای ما مجوز گرفتهاند. ما در دانشگاه حکیم سبزواری، از سه سال پیش بهسوی گرایشهایی در دورههای ارشد و دکتری حرکت کردهایم و در حال حاضر این گرایشها را داریم: در دوره کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی محض، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و نیز موافقت اولیه با گرایش نظریه و نقد ادبی. در دوره دکتری: زبان و ادبیات فارسی محض، دکتری ادبیات حماسی و نیز موافقت اولیه با گرایش دکتری ادبیات عرفانی

(4 سالهای گذشته شما بهعنوان ریاست دانشکده زبان و ادبیات فارسی فعالیت داشتید. این دانشکده، هر هفته هم میزگرد پژوهشی داشت هم سمینار. این تعداد بالا، در طول یک سال، چهطور ممکن شد؟ از کیفیت برگزاری و سطح علمی آنها هم راضی هستید؟

من از مهر 92 مسئولیت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه حکیم سبزواری را بر عهده گرفتم و از آن زمان تا کنون، این دانشکده با همکاری همه اعضای هیئتعلمی و مسئولین دانشگاه با تحولات گستردهای روبهرو شده است و از رخوتی که در سالهای قبل از آن با آن روبهرو بسیار دور شده است. این تحولات هم در حوزه آموزش و رویکردهای آموزشی بوده و هم دست یافتن به چندین گرایش در رشتههای گوناگون. امیدواریم تا پایان سال 96 مجوز کارشناسی ارشد در رشتههای مدیریت آموزشی، علوم سیاسی، زبانشناسی همگانی، نظریه و نقد ادبی، مترجمی مجازی و نیز دکتری ادبیات عرفانی را به دست آوریم. همانطور که در دو سال پیش گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی را به دست آوردیم. یکی از گامهای مناسبی که با همکاری اعضای هیئتعلمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برداشتهایم تشکیل نشستهای منظم و علمی «گفتارهای پژوهشی» و «میزگردهای پژوهشی» که تاکنون 21 گفتار و 10 میزگرد پژوهشی برپا کردهایم و نیز برگزاری دو همایش ملی آسیبشناسی آموزش زبانهای خارجی در ایران در اردیبهشت 94 و 96 و نیز برگزاری سالانه بزرگداشت بیهقی در اول آبان ماه هر سال و در اول آبان سال 96 نیز هفتمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی با حضور شماری از پژوهشگران کشوری برگزار میشود.

(6 شما حکم عضویت در «گروه ادبیات فارسی، کارگروه تدوین و بازنگری برنامههای درسی، کرسیهای زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاهها و مراکز علمی خارج از کشور» را از وزارت علوم دریافت کردید. این گروه چه وظیفهای دارد و اعضای آن چگونه انتخاب میشود؟

در وزارت علوم و زیر نظر مقام وزارت، مرکزی وجود دارد به نام مرکز همکاریهای علمی بینالمللی که رئیس این مرکز قائممقام وزیر در امور همکاریهای بینالمللی این وزارت خانه با خارج از کشور است. یکی از بخشهای این مرکز، به نام مرکز آموزش زبان فارسی و ایرانشناسی، وظیفه اعزام استادان زبان فارسی به کرسیهای زبان فارسی در خارج از کشور و بسط و گسترش مباحث ایرانشناسی را بر عهده دارد. اخیراً کارگروهی به نام «کارگروه تدوین و بازنگری برنامهریزی درسی در کرسیهای زبان فارسی و ایرانشناسی» در مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور شکل گرفته و با توجه به تجربه تدریس دو ساله اینجانب در کشور اوکراین، برگزاری دو نشست بزرگ فارسیپژوهان اوکراینی در این کشور و مشارکت در مباحث آموزش زبان فارسی در خارج از کشور در همایشهای ایرانی و خارجی، از جانب قائممقام وزیر اینجانب را به عضویت این کارگروه برگزیدهاند تا در نشستهای گوناگونی که برگزار میشود بتوانیم گامهایی در بازنگری شیوهها و روشهای آموزش زبان فارسی در خارج از کشور و نیز تدوین و بازبینی کتابهای درسی و بسط گسترش مباحث ایرانشناسی و زبان فارسی در کرسیهای زبان فارسی در سراسر جهان برداریم.

7( سپاس مجدد بابت فرصتی که دادید. اگر نکتهای باقی مانده که در پرسشها مطرح نشده بفرمایید.

رشته ما، رشتهای شاعر پرور و داستاننویس نیست، رشته پژوهش پرور، اندیشمند ساز، فرهنگ مدار و معلم ادبیات پرور است. چراکه ما معلمان ادبیات، باید به دانشجو، دانش ادبیات را آموزش بدهیم و در ورای آن ...آموزش فرهنگ و اندیشه و باورهای ذهنی ملتی بزرگ و بافرهنگ در سرزمین فرهنگ دوست ایران

آنچه بهعنوان متون غنی و ارزشمند ادب فارسی-کلاسیک و معاصر- در دست داریم آیینهای تمام نمای فرهنگ و اندیشه قوم ایرانی است. ازاینرو، ما در رشته زبان و ادبیات فارسی، در حقیقت با فرهنگ و اندیشه این سرزمین، تقابل با جهان هستی، ارج نهادن به جایگاه والای انسانی و معرفت بشری آشنا میشویم

در پایان برای همه دستاندرکاران نشریه ارزشمند ستاره شرق کامیابی و پیروزی هر چه بیشتر از پروردگار بزرگ خواهانم و امیدوارم همه خوانندگان گرامی سبزواری، بتوانند با ارتقای دانش و آگاهی خود به گسترش فرهنگ و اندیشه و ارتقای سطح آگاهی جامعه کمک کنند و بیگمان اینگونه نشریات در این راستا میتواند نقش بسیار چشمگیری داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.