هیهات مناالذله

Setare Shargh - - یادداشت - رمضانعلی ثباتیمقدم

حماسه عاشورا درسها، عبرتها و پیامهای مهم و ارزشمندی دارد که هدف آن تأکید در زنده نگهداشتن قیام حسین )ع( بازخوانی درسها و نگاه بر عبرتها و توجه به پیامهای آن است. رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتا...العظمی خامنهای )دامت برکاته( در سخنی فرمود: «در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحث عمده وجود دارد. یکی بحث علل و انگیزههای قیام امام حسین )ع( است. بحث دوم مبحث درسهای عاشورا است ... بحث سوم درباره عبرتهای عاشورا است .» (بیانات در خطبههای نماز جمعه – )18/02/1377 درسهای عاشورا، راه درمان را نشان میدهد و عبرتها راه پیشگیریرا... و ما در آستانه حلول ماه محرم که با هفته دفاع مقدس تقارن یافته بر آنیم که به یکی از مهمترین درسهای عاشورا که درس عزت است با الهام از سخنان آن حضرت و عوامل عزت نیمنگاهی داشته باشیم.

دوراهی عزت و ذلت

«أَلاَ وَإنَّ الدَّعِی ابْنَ الدَّعِی، قَدْ رَکزَ بَینَ اثْنَتَینِ: بَینَ السِّلَّۀِ وَالذِّلَّۀِ؛ وَهَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّۀُ، یأَبَی اللهَُ ذَلِک لَنَا وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرَتْ » (تحفالعقول – صفحه 179 ) سیدالشهدا )ع( در این بیان نورانی چه زیبا فرموده که در انتخاب دوراهی عزت و ذلت چه باید کرد؟ و آن برگزیدن راه عزت و دوری و اجتناب از مسیر ذلت است که خدای متعال و رسولش و همه مؤمنین خانههای پاکیزه از پذیرش آن ابا دارند و در سخنی دیگر فرمود : «مرگ باعزت بهتر است از زیستن با ذلت »

مرگ باعزت بهتر

«مَوْتٌ فی عِزٍّ خَیرٌ مِنْ حَیاة فی ذُلٍّ» (بلاغۀالحسین )ع( – صفحه 141) مرگ در عزت بهتر و ارزشمند است از زندگی همراه با ذلت. و در کلامی دیگر چه نیکو اشاره کرد که: دست ذلت نمیدهم «لا وَاللهِّ لا أُعْطیهِمْ بِیدی إِعطاءَ الذَّلیلِ، وَ لا اُقِرُّ اِقْرارَ الْعَبیدِ» )انسابالاشراف – جلد 2 – صفحه 188) به خدا سوگند دست ذلت به آنان نداده و همانند بردگان فرار نخواهم کرد. و هماینک ما که درس آموختگان و شاگردان مکتب حسین )ع( هستیم و هماینک بر کلاس عاشورا حضور یافتهایم در جستجوی آنیم که به این درس این کلاس جامعه عمل پوشانیده و زندگی ما توأم با عزت باشد و در این بحث نگاهی به عوامل عزت خواهیم داشت.

معنای عزت

عزت آن حالتی است که مانع شکست انسان میشود؛ و به زمین سخت و گرفتهشده نیز عزیز گویند. عزیز: کسی است که در اثر نیرومندی امرش غالب و جاری است و مقهور نمیشود. عزیز از اسمای حسنای الهی است. عزیز واقعی خداوند است: «منزه است پروردگار تو؛ پروردگار شکوهمند از آنچه وصف میکنند» (صافات – آیه 180) «کسی که خواهان عزّت است )باید از خدا بخواهد چراکه( تمام عزّت برای خداست» (فاطر – آیه 10) قرآن عزیز است: «بهراستیکه آن، کتابی ارجمند است.» (فصلت – آیه 41) پیامبر عزیز است: «عزت از آن خداوند و رسول او است.» (منافقون

– آیه 8) مؤمنین هم عزیزند: «عزت از آن خداوند و رسول او و اهل ایمان است.» (منافقون – آیه 8) دعا برای عزت:

امام سجاد )ع( عرضه میدارد خدایا «و ذللنی بین یدیک و أعزنی عند خلقک» «خدایا مرا در پیشگاه خود ذلیل و نزد خلقت عزیز کن» عوامل عزت 1. تقوا: یکی از مهمترین عوامل عزت، تقوا است. تقوا یعنی تنظیم زندگی بر مبنایامرونهیخداوند. رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: «مَنْ اَرادَ اَنْ یکونَ اَعَزَّ النّاسِ فَلْیتَّقِ ا...َ عَزَّوَجَلَّ» (بحارالانوار – جلد 70 – صفحه 285) «کسی که اراده نموده عزیزترین مردم باشد پس تقوای الهی پیشه کند.»

2. اطاعت و بندگی خدا

یکی دیگر از عواملی که انسان را عزیز میسازد، اطاعت و بندگی خدای متعال است. پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: «إِنَّ رَبَّکمْ یقُولُ کلَّ یوْمٍ أَنَا الْعَزِیزُ فَمَنْ أَرَادَ عِزَّ الدَّارَینِ فَلْیطِعِ الْعَزِیز» (بحارالانوار – جلد 68 – صفحه 120) «خدای متعال هر روز میفرماید: من پروردگار عزیز شما هستم. کسی که در پی دستیابی به عزت دنیا و آخرت است باید از خدای عزیز اطاعت و فرمانبرداری کند ».

3. پیروی از ولی امر

عامل سوم از عوامل عزت، پیروی و ملازمت و همراهی با رهبران الهی در زمان غیبت امام معصوم )ع( از ولیفقیه جامعالشرایط است که این مهم در تاریخ سیوچندساله ایران اسلامی با رهبری حضرت امام خمینی )ره( و پسازآن خلف صالحش حضرت آیتا... العظمی خامنهای )مدظلهالعالی( بهخوبی محسوس و ملموس است که رهبری داهیانه آن یگانه دوران و فرزند خلفش بهخوبی گویای اینمدعاست. امام زینالعابدین )ع( در سخنی ارزشمند فرمود: «طاعۀ ولاة الأمر تمام العزّ» (تحفالعقول – صفحه 282) «اطاعت از والیان امر )امامان معصوم و در زمان غیبت از جانشینان عام آنها( موجب همه عزت است.»

4. قناعت

عامل دیگر از عوامل دستیابی به عزت، قناعت است. قناعت چیست؟ اکتفا کردن به اندک از آن چیزی که موردنیاز انسان است. قناعت یکی از مصادیق حیات طیبه است. امام علی )ع( در سخنی کوتاه ولی بلند و ارزشمند فرمود: «عَزَّ مَنْ قَنَعَ» «هر کس قناعت نمود، عزیز شد.» و نقطه مقابل عزت، طمع است که در ادامه فرمود: «وَذَلَّ مَنْ طَمَعَ» «هر کس طمع ورزد، ذلیل شد.»

5. جهاد در راه خدا

جهاد یکی از مهمترین عوامل عزت است که خدای متعال آن را دری از درهای بهشت قرار داد و برای بندگان ویژهاش گشود. «الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّۀِ فَتَحَهُ اللهَّ لِخَاصَّۀِ أَوْلِیائِهِ» (نهجالبلاغه( ملتی که اهل جهاد و ایستادگی در برابر تجاوز و زیادهگویی دشمن باشد، عزیز خواهد بود ولی اگر از جهاد سر باز زد و نتوانست در برابر دشمن مقاومت کند ذلیل خواهد شد. شاهد این مدعا جنگ تحمیلی هشتساله ما است که رزمندگان دلاور ما با الهام از فرهنگ غنی اسلام و مکتب عاشورا و با اطاعت از ولی امر زمان حضرت امام خمینی )ره( نقشههای دشمن را نقش بر آب کردند و اجازه ندادند وجبی از خاک ما دست دشمن بماند. حضرت زهرا )س( در فلسفه جهاد فرمود: «جعل ا... الجهاد عزا للاسلام و ذلا لاهل الکفر و النفاق» (احتجاج طبری – جلد 1 – صفحه258) «خدای متعال جهاد را سبب عزت اسلام )و مسلمین( و سبب ذلت اهل کفر و نفاق قرار داد.»

6. عفو و گذشت

از راههای دیگر دستیابی به عزت، عفو و گذشت است. قرآن کریم درباره اهمیت عفو در آیه 219 سوره بقره میفرماید «ای رسول ما، از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند؛ بگو عفو و گذشت را» و پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: «علیکُم بالعَفوِ فإنّ العَفوَ لا یَزیدُ العبدَ إلاّ عِزّاً » (میزان الحکمه – جلد 7 – صفحه 260 ) «بر شما باد عفو؛ بهدرستی که عفو افزون نمیکند برای بنده مگر عزت را »

7. حق محوری

دیگر عامل عزت، حق محوری است. هر ملتی که در مسیر حق و مدافع حق و همراه حق بود عزیز است؛ زیرا حق ماندگار و پیروز قطعیاست. «الحق دولۀ والباطل جولۀ» دولت واقعی و ماندگار از آن حق است و باطل فقط چند صباحی جولانی میدهد و از بین رفتنی است و مهمترین شاهد این مدعا خود سیدالشهدا )ع( است که: «دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد آری آن جلوه که فانی نشود؛ نور خداست» از زمان شهادت سیدالشهدا )ع( و یارانش، یزیدیان و همه رهروان آنها، آنچه توانستند در جهت خاموش کردن این نهضت انجام دادند ولی هر سال مراسم سوگواری آن حضرت باشکوهتر و باعظمتتر برگزار میشود و چند میلیون انسان عاشق و دلباخته، پیاده و با هزاران زحمت به زیارت آن مرقد نورانی میشتابند. که رسول گرامی اسلام )ص( فرمود: «إنَّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَةٌ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَنْ تَبْرُدَ أَبَداً» (مستدرک الوسائل - جلد -10 صفحه 318) «خدای متعال در ازای قتل حسین )ع(، حرارتی در قلبهای مؤمنین قرار داده که هرگز به سردی نمیگراید.» عکس ها از: دانیال بینقی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.