کتابخانه روداب

Setare Shargh - - صفحه اول -

1 - در شهر چهارهزارنفری و به قولی پنجهزارنفری روداب، کتابخانهای است که نزدیک به 9 هزار جلد کتاب در آن وجود دارد و بیش از 900 نفر عضو فعال دارد؛ یعنی از هر پنج نفر رودابی، یک نفر عضو فعال این کتابخانه است. عددی عجیب و قابلاعتنا! نکته جالب ماجرا آنجاست که ساختمان این کتابخانه در حاشیه شهر است و به دلیل اینکه سابقاً غسالخانه شهر بوده، بیشتر به غسالخانه معروف است تا کتابخانه! بهطورکلی محل کتابخانه، مکانی است که فعلاً از سر اجبار، نهاد کتابخانهها مجبور به استفاده از آن شده است. 2 - آمار مختلفی در مورد سرانه مطالعه در ایران ارائه میگردد. از کمتر از یک دقیقه تا نهایتاً 20 دقیقه در روز، هرچند که سنجش دقیقی دراینباره انجام نگرفته است ولی همه اینها گواه یک واقعیت است و آنهم اینکه میزان مطالعه بسیار بسیار پایین است. همه مدیران، مسئولین و متولیان نیز ضمن بیان آمار و ارقام در این باب اظهار تأسف و ناراحتی مینمایند ولی در بسیاری از مواقع، این اظهارنظرها فقط در حد همدردی باقی میماند و عملاً قدمی دراینباره برداشته نمیشود. درحالیکه چنانچه این موضوع تبدیل به دغدغه میشد قطعاً وضعیت فاجعهبار امروزی اتفاق نمیافتاد. بهطورکلی به نظر میرسد مسئولینی که میتوانند در مورد کتاب و کتابخوانی مؤثر باشند پیش از آنکه بخواهند ابتکار عمل را به دست گرفته و نقش ایفا کنند، بهصورت کاملاً انفعالی خود را به جریان سپرده و یا نهایتاً بیشتر نقش یک تماشاچی را دارند تا یک بازیگر فعال! 3 - نکته آخر: بهطورکلی تا زمانی که این دغدغه به وجود نیاید که کتابخانههای ما تبدیل به زیباترین و دلنشینترین مکانهای شهرها گردد، نباید ما انتظار داشته باشیم که مردم ما به کتاب و کتابخوانی رویآورند هرچند که در روداب فعلاً مردم از مسئولین پیش افتادهاند و نشان دادهاند علیرغم محدودیتها مأیوس نشدهاند و کتابخانه شهرشان را فعال نگهداشتهاند.

مهدی مقصودی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.