5 هزار هکتار از اراضی جوین زیر کشت پسته است

Setare Shargh - - احوالشهر -

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: پنج هزار هکتار اراضی تحت کشت پسته در جوین وجود دارد که سه هزار هکتار آن بارور هستند. علیرضا هاشمآبادی افزود: بیش از 3 هزار تن محصول پسته طی سال جاری از باغهای این شهرستان برداشت میشود. وی اظهار کرد: ترویج کشت پسته سبب رونق کشاورزی و مهاجرت معکوس روستائیان و بهبود درآمدی کشاورزان و گرایش افراد برای بازگشت و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی این منطقه شده است. هاشمآبادی گفت: کشاورزان دهستان زرین شهرستان جوین به خاطر وضعیت خاک و شوری آب سالهای گذشته به کشت جارو و سایر محصولات کشاورزی میپرداختند که صرفه اقتصادی نداشت ولی با تغییر الگوی کشت در این منطقه و ترویج باغات پسته وضعیت درآمدی کشاورزان بهبود یافته است. علیرضا هاشمآبادی افزود: با بروز محدودیتهای آبی و خشکسالیهای پیاپی لزوم استفاده از گیاهان کم آب طلب و مقاوم به خشکی مانند پسته یک ضرورت است و اعتبارات لازم برای اجرای آبیاری کمفشار و تحتفشار برای این محصول وجود دارد و کشاورزان میتوانند استفاده کنند. نماینده پسته کاران جوین نیز گفت: عدم وجود نظارت بر قیمتگذاری محصول پسته سبب نارضایتی کشاورزان و خسارت به آنها میشود. اسماعیل کریمی افزود: درصورتیکه منابع طبیعی یا سازمان اراضی با واگذاری زمین به کشاورزان برای کشت پسته موافقت نمایند کشاورزان میتوانند زمینها و باغات پسته را با آباد کردن زمینهای بلااستفاده گسترش دهند و باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی شهرستان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.