کارگاه سفالگری برآباد سبزوار به بهرهبرداری رسید

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سبزوار گفت: کارگاه سفالگری روستای برآباد بخش روداب با هدف احیای دوباره سفالگری و رونق صنایعدستی به بهرهبرداری رسید. محمود رضا سلیمانی افزود: این کارگاه در حمام قدیمی این روستا راهاندازی شد و در حال حاضر پنج نفر در آن مشغول بهکار شدند. وی ادامه داد: پس از 60 سال تعطیلی کارگاههای سفالگری روستای برآباد، در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با همکاری میراث فرهنگی، فرمانداری و مردم منطقه کارگاه سفالگری این روستا در راستای اشتغالزایی و کارآفرینی احیا شد. سلیمانی افزود: جهت توسعه کارگاههای سفالگری و مرمت کورهها، صندوق کارآفرینی امید تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد چهار درصد به متقاضیان پرداخت میکند. وی افزود: برآباد مهد سفالگری خراسان است و با رونق سفالگری در برآباد این منطقه بهعنوان دهکده سفال غرب خراسان رضوی مطرح میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.