توزیع یک وعده غذای گرم در 57 مهد سبزوار آغاز شد

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس اداره بهزیستی سبزوار گفت: طرح یک وعده غذای گرم در 57 مهد روستایی و حاشیه شهر با هدف پیشگیری از سوءتغذیه کودکان سبزوار آغاز شد. مرضیه کسرایی فر افزود: برای اجرای طرح تأمین غذای گرم در مهدهای کودک شهرستان سبزوار یک میلیارد و 300 میلیون ریال در هر ماه اختصاص مییابد و هزار کودک کمتر از 6 سال تحت پوشش قرار دارند. وی ادامه داد: طرح تأمین یک وعده غذای گرم با هدف پیشگیری از سوءتغذیه کودکان، تأمین پروتئین و مواد غذایی در روستاها و حاشیه شهر اجرا میشود و سرانه هر وعده غذای گرم برای کودکان شهری 20 هزار ریال و کودکان روستایی 20 هزار ریال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.