برگزاری کارگاه آموزش محیطزیست در کوی گلستان سبزوار

Setare Shargh - - با دانشگاه -

رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت: سومین کارگاه آموزش محیطزیست پس از مناطق هدف و سکونتگاههای غیررسمی عیدگاه و نیروگاه در کوی گلستان برگزار شد. حمید صادقی افزود: این کارگاه آموزشی با بازدید کودکان از موزه حیاتوحش اداره محیطزیست آغاز شد و پس از آن، کارگاه در پایگاه سلامت اجتماعی محله گلستان زیر نظر ستاد عمران و بازآفرینی برگزار و موضوعات مربوط به زباله، پسماند و تفکیک زباله و معرفی مناطق حفاظتشده شهرستان و گونههای جانوری آموزش داده شد. وی اظهار کرد: مسابقه تفکیک زباله بین کودکان و کلاسی نیز با انجام آزمایش کاشت مواد آلی و تجزیهپذیر و غیرقابل تجزیه برگزار و به برندگان جوایزی اهدا شد. رئیس اداره حفاظت محیطزیست سبزوار گفت: همچنین جلسه هماندیشی با شوراها و دهیاران روستاهای منطقه حفاظتشده پروند در محورهای تعلیف غیرمجاز، حفاظت از مناطق بهویژه تنوع جانوری، پوشش گیاهی و خاک توسط خود مردم از طریق فعالیتهای صحیح و مدیریت پسماندها شکل گرفت. حمید صادقی افزود: مشکلات ورود احشام زودتر از موعد به مناطق تحت مدیریت محیطزیست و همچنین رعایت نکردن تعداد دامهای مندرج در پروانه چرا به مردم روستاها ابلاغ شد. وی اظهار کرد: باید قبل از ورود دام، حتماً دامها مورد واکسیناسیون قرار گیرند تا بیماری مشترک بین انسان و دام مانند ppr به حداقل ممکن برسد. صادقی گفت: دفع و دفن صحیح پسماندهای روستایی و رعایت نکات بهداشتی نقش مؤثری در حفظ سلامتی ساکنین و پیشگیری از بیماریهای همچون سالک دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.