ادیب گُنبَد

Setare Shargh - - صفحه اول -

شیخ ابوالفضل محمّد جُـنبَذی، معروف به «ادیب گُنبَد»، از علما و اُدبای قرن پنجم و از ده جُنبَذ یا گُنبَد و از مفاخر دیار بیهق و منطقه ششتمد بوده است. این روستا که در جنوب سبزوار و شرق ششتمد واقع شده، از قدیمیترین اماکن تاریخی خراسان بزرگ و بیهق قدیم محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.