ما همان «خراسان بزرگ» را میشناسیم نه این پیکر تکهپاره را!

Setare Shargh - - صفحه اول -

چند روز پیش اتفاقی در خراسان بزرگ رخ داد که بههیچوجه شایسته نام کهن و پرآوازه این سامان نبود. درست حدس زدید منظور، اتفاقی است که در نیشابور یکی از شهرهای قدیمی خراسان بزرگ رخ داد. ماجرا را دیدید و میدانید و تکرار آن لطفی ندارد. در این چند روز در توضیح و تقبیح این اتفاق خیلی گفتند و نوشتند؛ اما متأسفانه مانند همیشه در این ماجرا هم به اقتضای...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.