قانون مداری یا کدخدا منشی؟

Setare Shargh - - صفحه اول -

در گذشتهای نهچندان دور، امور روستا، به امر مطاعِ شخصی به نام کدخدا اداره میشد. کدخدا تابع سلیقه و میل و اراده خود بود که این میل و اراده، تابعی از مصالح و منافع شخصی کدخدا و قدرت حامی وی محسوب میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.