درد ملی نبودن

فرزاد رمضانی بونش پژوهشگر و تحلیلگر مسائل منطقهای

Setare Shargh - - یادداشت -

در حقیقت عامل زایش بحران در عرصههای گوناگون، فقدان وحدت ملی و نبود حس همگرایی ملی میان تمام اقشار و اقوام ساکن هر کشور است و چه کشورها که از این روزنه گرفتار چالشها و ناملایمات گسترده قرار گرفتهاند. در این راستا در شرایط کنونی که نیازمندتر به تأمین وحدت ملی و احیای اندیشه و تفکر همگرایی و مبارزه علیه تمام زمینههای اختلاف افگن هستیم برانگیختن حساسیتهای منطقهای و شهری و دامن زدن به تحریکات بومی و منطقهای رویه ناپسند، رویاروی روند وحدت ملی و امری ناصواب مینماید. این روند در درازمدت به افزایش گسل و شکاف اجتماعی و سیاسی در درون میانجامد و با تلنگری، بسترساز بحران در این مناطق میگردد. در همین راستا هیچ گروه و دستهای نباید برای مقاصد زودگذر پوپولیستی و سیاسی خود به دنبال ایجاد اختلاف و حساسیتهای منطقهای قومی باشند. چه این کنش بهمانند داستان بر شاخه نشستن و بن بریدن است و ناهمراستا با اخلاق، منطق و منافع ملی. ایران این دیرینه تاریخساز با مرزهای فرهنگیاش گستردهتر از مرزهای سیاسی و شعاع اثربخشی مردمانش در روند تاریخی منطقهای و جهانی چالشها و دردهای فراوانی دارد، باز کردن زخمهای کهنه حیدرینعمتی دیرین یا پیش کشیدن رقابت نیشابور سبزوار در سطوح نامطلوب با پیامدهای منفی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مصداق آب ریختن به آسیاب دشمن است. شهروند ایرانی اکنون در زمانهای زیست میکند که شعارها، رفتارها و کنشهای رقابتجویانه منفی منطقهای و خرده بومی آب در آسیاب دیگری است و ناخودآگاه بر ضد منافع ملی است، این امر زمانی پردامنهتر و با پیامدهای منفی بیشتری است که از سوی نخبگان و شخصیتهایی چون نماینده شهری نمود و بروز یابد. درحالیکه واقع باید گفت هویت ما در مقام یک شهروند ایرانی، تفاوتها نیست، بلکه همه ما شهروند یک جغرافیای سیاسی بنام ایران هستیم. چالشهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیشابوری و سبزواری نمیشناسد. انباشت مشکلات و تقسیمبندی سیاسی انسانها بر مبنای شهر من برتر، کاری بهغایت غلط، خطرناک و خلاف منافع ملی ماست. آنچه آشکار است این هویت دیرپا، هزاران سال است قوامیافته و امروز باید در کنار پاسداشت این ارزشها، برای آبادانی ایران بکوشیم. هویت ملی ما مانند دیگر پدیدارهای اجتماعی، مقولهای تاریخی، مهم و تأثیرگذار است نباید ناآگاهانه آن را به بازی گرفته و با نگاهی فروملی و خرده منطقهای با آن برخورد کنیم. چه آنکه برای پاسداری از این خاک و دوام این هویت، چه جانها داده شد و چه خونها که ریخته نشده است. به مستی بر سر هر قطعه زین خاک خدا داند چه افسرها که رفته است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.