ادامه از صفحه 1

Setare Shargh - - یادداشت -

که در همۀ کشور، نمایندگان و مسئولان مانند ایشان رفتار کنند، آیا سنگ روی سنگ بند میشود؟ آیا این خود باعث هرجومرج، ترویج بیقانونی و نهایتاً آنارشیسم نمیگردد؟

2 - درست یا غلط، مسئولان، نمایندگان و بهطورکلی کسانی که صاحب کرسی قدرت هستند به واسطه تریبونهایی که در اختیار دارند، نهتنها در سطح جامعه تأثیرگذار هستند بلکه بهنوعی الگوهای بخشی از جامعه محسوب میشوند. درنتیجه رفتار، گفتار و حتی پوشش آنها میتواند تأثیر زیادی در رفتار و گفتار افراد جامعه بهخصوص نسل جوان داشته باشند. بهراستی نوع رفتار خانم چنارانی چه میزان تأثیرات مثبتی در الگوسازی برای افراد جامعه میتواند داشته باشد؟

3 - نکته آخر: به نظر میرسد خالی شدن مجلس - به هر دلیلی - از حضور افراد باتجربه و استخوانداری همچون مجید انصاری ، محمود دعایی ، احمد توکلی در سطح ملی و حسین سبحانی نیا ، سیدرضا نوروززاده ، محمدرضا خباز در سطح منطقه ای با چهره هایی ملی ، باعث شده است تا افراد تازه به دوران رسیده، بیتجربه و ضعیفی همچون خانم چنارانی میداندار میدانی گردند که بههیچوجه در حد و اندازه آن نیستند. درنتیجه هزینههایی را برای منطقه و کشور به وجود میآورند که بعضی از آنها شاید هیچوقت قابلترمیم و جبران نباشد. خانم چنارانی نباید از یاد ببرد در جایگاهی قرار گرفته است که روزگاری ،کسانی چون مدرس ، مصدق و هاشمی رفسنجانی افتخار حضور در آن را داشته اند .امیدواریم که عکسالعمل مردم و بزرگان نیشابور و کشور در مقابل این غوغا سالاریها بهگونهای باشد که در آینده شاهد این نابخردیها نباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.