برداشت 19 هزار تن پیاز از مزارع جوین

Setare Shargh - - احوالشهر -

رئیس جهاد کشاورزی جوین گفت: در سال زراعی جاری 19 هزار و 475 تن پیاز از کشتزارهای جوین برداشت شد که نسبت به پارسال 19 هزار تن کاهش یافتهاست. علیرضا هاشمآبادی اظهار کرد: امسال 205 هکتار از کشتزارهای این شهرستان زیر کشت پیاز بود که بهطور میانگین از هر هکتار 95 تن محصول برداشت شد. وی اظهار کرد: به سبب کاهش قیمت پیاز در اواخر سال گذشته و خسارت به کشاورزان، امسال سطح زیر کشت این محصول در جوین 145 هکتار کاهش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.